Forældresamarbejdet

Skolens forventninger til forældre og forældres forventninger til skolen…

I folkeskoleloven står der, at børnenes skolegang bygger på et samarbejde mellem skolen og jer som forældre. Et samarbejde hvor begge parter har forventninger til hinanden.

Forudsætningen for et godt samarbejde er en positiv, konstruktiv og respektfuld dialog mellem skolens ansatte, elever og forældre. I den forbindelse har alle tre grupper helt naturligt og med rette, nogle forventninger til hinanden.

Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre – derfor har vi nedenfor skrevet nogle af de områder, hvor vi kan have forventninger til hinanden i forhold til samarbejde.

Det helt konkrete

I august / september måned afholdes et skole / forældrearrangement, hvor man informeres om forestående skoleår samt muligheden for at definere forskellige forældreråd på de enkelte klassetrin, hvor lærerne også vil deltage i et forældremøde.

Om efteråret afholdes obligatoriske samtaler mellem hjem og skole. Skolen tilbyder, at man kan få to samtaler i løbet af året.

Modsat efterårssamtalen er forårssamtalen valgfri og tænkt som en behovssamtale. Det vil sige, at samtalen kan ønskes af både forældre og lærere.

Skulle man som forældre ønske samtale med egen elevs lærer(e), så skal man kontakte pågældende lærer over forældreintra for at få fastsat et tidspunkt. Der afsættes 15 min. per samtale. Samtalerne afholdes som udgangspunkt i april og maj måned.

Udhvilet og skoleparat

For at give eleverne de bedste forudsætninger for læring, er der områder I som forældre kan hjælpe skolen på vej. Vi forventer, at børnene møder udhvilet op til skolegang, da der er evidens for, at læring har de bedste forudsætninger, hvis børnene er udhvilede. Risikoen for konflikter nedsættes også betragteligt, hvis børnene har fået den rette mængde søvn. Morgenmad og madpakke ser vi som en naturlig del af det at kunne præstere i løbet af en lang skoledag. Ligeledes er det vigtigt at få en sund og nærende frugtpose med til formiddagsmaden, så børnene kan modstå dagens udfoldelser på en god måde.

Et dialogisk medansvar er bærende elementer i omgangsformen på skolen

Alle med tilknytning til skolen må mødes i et ligeværdigt forhold med det mål for øje, at børnene skal have så god en skolegang som muligt. Det betyder at problemer / frustrationer skal frem i lyset og tages alvorligt - samtalen er bærende i skolens evalueringskultur. Det forpligter personale såvel som forældre til at være i dialog omkring børnene, lektier, standpunkter, faglighed, social trivsel mm. for barnet og fælleskabets bedste. Vi taler gerne om både det lette og svære.

Det personlige møde er den vigtigste måde, hvorpå vi kommunikerer

Som forældre forpligter man sig til at medvirke til at skabe et trygt og respektfuldt skolemiljø. Man udviser ansvar, som også rækker ud over eget barn, og byder ind i fællesskabet med evner og interesser.

Forældrene har stort ansvar for skolens dagligdag. Først og fremmest for eget barns trivsel og skolegang og dialogen omkring denne, men i særdeleshed også for fællesskabet omkring skolen. På Idom-Råsted Skole har vi klare forventninger til en konstruktiv og god dialog om undervisningen og skolelivet mellem forældre, ledelse, lærere og pædagoger og alle giver en hjælpende hånd i dagligdagen, hvis behovet opstår.

Lektier

Forældre kan forvente at alle børn har større eller mindre mængder af lektier for i løbet af skoletiden. Se ”punktet” lektier på hjemmesiden – her er det uddybet i vor stor en grad, at eleverne har lektier for, og hvordan lektieaftalerne på skolen er opbygget. Alle elever har bl.a. som minimum læsning for hver dag, så der er ikke en dag, hvor der ikke er lektier for. Se mere under menupunktet lektier

Et godt forældresamarbejde

Som forældre ønsker I alle, at Jeres barn trives i skolen – det gør vi også.  Alle forældre vil deres barn det bedste. Børn er meget opmærksomme på hinanden, og børn trives bedst i en klasse, hvor alle har det godt og er med i fællesskabet - også uden for skoletiden.

Derfor spiller I som forældre en stor rolle i Jeres børns hverdag. Børnene spejler sig i deres forældre. Når man som forældre er positiv over for skolen, lærerne, pædagogerne, klassekammeraterne og deres forældre, så vil Jeres børn også være det. Forældre smitter! Man kan sige, at I som forældre, er de usynlige klassekammerater. Hvis I som forældre holder en god tone og samarbejder konstruktivt, så er I gode usynlige klassekammerater.’’

Man skal have for øje, at samarbejde er til barnets bedste. Det kan gå galt mellem forældre, lærere, pædagoger, hvis de glemmer, de har et samarbejde. Hvis lærerne eller pædagogerne siger noget, kan forældrene opfatte det som kritik. Her skal man som forældre huske, at man som lærer eller pædagog, tænker på, hvordan barnets dag kan blive så god som mulig. Det gælder naturligvis også den anden vej.

Er man som forældre utilfreds eller frustreret, er det vigtigt man tager kontakt til skolen, så man kan få snakket tingene igennem. Børn har det godt med deres forældre og lærere / pædagoger, når de arbejder sammen. De bliver trygge, og det er et godt udgangspunkt for lærernes og pædagogernes arbejde med børnene.

Anbefaling

Idom-Råsted Skole anbefaler de 7 gode forældreråd som kan være gode at have med i overvejelserne, når man har børn i skolen. Rådene er ”lånt” fra ”fri for mobberi”, Maryfondens materiale, der har udgangspunkt i at skabe god trivsel.

 1. Støt dit barn i at lege med forskellige – både i skolen og i fritiden
  Det styrker børnenes fællesskab og forebygger mobning, når børnene kender hinanden godt på kryds og tværs. Når du gør en ekstra indsats for at få legeaftaler med alle – også dem, dit barn ikke plejer at lege med – så er du med til at sikre alle børn en plads i fællesskabet.
 2. Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere
  Børn spejler sig i deres forældre, og hvis du er positiv over for skolen, pædagogerne, lærerne, kammeraterne og deres forældre, så vil dit barn også være det. Sig fx hej til alle – både børn og voksne – når du bringer og henter dit barn, og lær kammeraternes navne at kende.
 3. Hold arrangementer for alle
  Fødselsdage betyder meget for børn. Det gør både ondt på det barn, der ikke inviteres med, og på det barn, som ingen gæster får. Bestræb jer på at invitere hele klassen – eller alle piger eller alle drenge – når I holder fødselsdag eller andre fester, og prioritér, at dit barn kan være med, når andre inviterer.
 4. Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt
  Børn, der ikke er en del af børnefællesskabet, har brug for en håndsrækning og en invitation fra en kammerat. Ros dit barn, når hun eller han hjælper en kammerat, der har brug for det. Børn, der har mod til at sige fra, og som er gode til at hjælpe og trøste andre, vokser indeni.
 5. Vis interesse for dit barns digitale liv
  Børn ved, hvordan de betjener medier, men forstår dem ikke altid. Derfor har de brug for vejledning fra voksne. Vær nysgerrig og leg med – og tal med dit barn om, hvordan man også i den digitale verden udviser omtanke over for andre.
 6. Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget
  Anerkend dit barns følelser, men husk også, at der altid er flere sider af samme sag. Hjælp dit barn til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt og tal evt. med andre forældre, en lærer eller pædagog, inden du reagerer på en konflikt.
 7. Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer
  Det er meget svært at fortælle, at ens barn er ked af det eller har problemer i børnehaven / skolen og fx har brug for legeaftaler og kammerater. Vis interesse og åbenhed – så bliver det lettere for alle.

Ovenstående kan sammenfattes i nedenstående følgende tre tilgange med underpunkter.

Skolelederens forventninger til personalet, på Idom-Råsted Skole som forældrene kan have til os som skole:

 1. At vi møder jer åbent og imødekommende.
 2. At vi arbejder fagligt og professionelt.
 3. At vi er rollemodeller for jeres børn.
 4. At vi tilrettelægger engagerende og afvekslende undervisningsforløb.
 5. At vi sikrer faglige udfordringer til alle.
 6. At vi konstant arbejder for et godt og trygt miljø i klassen baseret på ligeværd.
 7. At vi går aktivt ind i løsning af problemerne i tilfælde af mistrivsel.
 8. At vi orienterer jer løbende, om hvad der sker i klassen både fagligt og socialt.
 9. At vi giver jer besked i tilfælde af problemer vedr. det enkelte barn.
 10. At vi skaber en anerkendende relation mellem elev og lærer.

Skolelederens forventninger til Jer som forældre:

 1. At I støtter op om almindelig god omgangstone og opførsel.
 2. At I bakker positivt op om jeres barns skolegang og læring bl.a. ved lektiehjælp og sikrer, at Jeres børn har rette ting med i skole.
 3. At I deltager aktivt i forældremøder, skole-hjem-samtaler og andre arrangementer i klassen.
 4. At I læser informationer fra skolen.
 5. At I indgår i en konstruktiv dialog med skolen.
 6. At I omtaler skolen og personalet med positive vendinger særligt i børnenes påhør. Skulle der være utilfredshed med noget, henvender I jer til lærerne eller ledelsen så hurtigt som muligt.
 7. At I henvender jer hurtigt og direkte i tilfælde af når der fx indtræffer begivenheder, der kan have betydning for jeres barns trivsel, såsom skilsmisse, dødsfald eller andet.

Skolelederens forventninger til eleverne på Idom-Råsted Skole:

 1. At eleverne retter sig efter de voksnes anvisninger – også selvom eleven ikke er enig.
 2. At eleverne taler pænt til alle på skolen. Grimt sprogbrug accepteres ikke.
 3. At eleverne ikke under nogen form medvirker til mobning, men åbent inviterer alle deres kammerater til at være en del af fællesskabet.
 4. At eleverne passer på skolens bygninger og inventar.
 5. At eleverne kommer til tiden og er velforberedte; dvs. har lavet deres hjemmearbejde, er udhvilede, har spist morgenmad, har madpakke og frugt med, medbringer opladt computer, oplader, fyldt penalhus og relevante bøger.
 6. At eleverne udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med vores PALS tilgang.

Med ønsket om et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for ”vores” børn.