Skolens velkomstfolder

Åbenhed – ærlighed – respekt – tillid - omsorg

Idom-Råsted Skole er en enestående lokalforankret skole – professionel, traditionsrig og med fokus på dannelse og uddannelse.

Vi arbejder i et fagligt, traditionelt og trygt læringsmiljø, og i mere end 60 år har vi skabt rammerne for et trygt og fagligt solidt afsæt videre ind i voksenlivet.

Denne folder er tiltænkt alle skolens interessenter – elever, forældre, lærere, pædagoger, øvrige medarbejdere og alle andre med tilknytning til skolen.

På de følgende sider kan du læse mere uddybende om vores værdigrundlag, og hvordan vi efterlever det.

Vision

Idom-Råsted Skole vil udvikle hele mennesker – dannede, fagligt kompetente og med et solidt fundament for videre uddannelse til livet.

Mission

Idom-Råsted Skole er en kulturbærende, traditionsrig skole, hvor høj faglig kvalitet og dannelse er grundlaget for at forberede eleverne til et videre uddannelsesforløb.

Vi skaber rammerne for, at eleverne kan udvikle sig individuelt med plads til den enkelte, samtidig med at de lærer at indgå i et fællesskab, hvor ordentlighed og empatisk adfærd er bærende for samværet med andre.

Målet for Idom-Råsted Skoles virksomhed er

 • at skolen fremstår som lokalområdets skole, hvor alle børn, uanset forskellige forudsætninger, får lige muligheder for tilegnelse af kundskaber, viden og færdigheder.
 • at eleverne oplever undervisningsformer, som opmuntrer dem  til at blive aktivt engagerede i - og ansvarlige for deres egen læring.
 • at børnene gennem undervisningen udvikler gode samarbejdsevner til styrkelse af det sociale fællesskab i klassen og i skolen.
 • at børnene får mulighed for at udfolde sig praktisk, musisk og  kunstnerisk i flest mulige fag og pædagogiske aktiviteter.
 • at bidrage til børnenes forståelse af egne og andres kulturelle forudsætninger og for menneskets samspil med naturen.

Forudsætninger, for at målene nås, er

 • at Idom-Råsted Skole er en demokratisk skole, der i hele sin organisation lægger vægt på medbestemmelse og social ansvarlighed.
 • at skolen løser sin opgave i et tillidsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem skolen og hjemmene.
 • at Idom-Råsted Skole indgår som en aktiv del af det omgivende samfund.
 • at skolen fastlægger klare rammer for børnenes virksomhed, således at børnene påvirkes til hensynsfuld adfærd.
 • at skolen råder over gode, tidssvarende undervisningsmidler, herunder en fortsat udbygning af it.

Professionalisme

Højt fagligt niveau, en engageret lærerstab, traditionelt undervisningsmiljø med til tider en utraditionel tilgang til undervisning og fokus på skolens udvikling garanterer, at den enkelte elev opnår så gode resultater som muligt, bliver udfordret individuelt og godt forberedt til et personligt stærkt afsæt for elevens videre skoleforløb.

Tæt dialog og involvering sikrer et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde mellem skole og hjem.

Det faglige niveau har høj prioritet, og for at sikre dette underviser lærere som udgangspunkt kun i fag, de har stærke kompetencer i.

I børnehaveklassen lærer eleverne at ”gå i skole”, at koncentrere sig og at arbejde selvstændigt – individuelt såvel som i grupper. Det er dog mindst lige så vigtigt, at eleverne tidligt kommer i gang med den faglige indlæring. På Idom-Råsted Skole har eleverne i børnehaveklassen dansk, matematik, idræt, tema og musik – i flere timer om ugen.

Eleverne har fra 0. - 7. klasse lektier for hver uge. Alle elever har uanset årgang som minimum en ugeopgave. Ugeopgaven variere af størrelsesmæssig karakter afhængig af klassetrin. Opgaven skifter fag efter et på forhånd kendt fagskema. Derudover kan man have lektier for – af hensyn til familier og børnenes fritidsliv vil der som udgangspunkt ikke forekomme ”dag til dag” lektier. December måned er lektiefri hvad angår ugeopgave.

Elever og forældre kan efter behov finde årsplaner og elevplaner igennem Meebook, hvor lærerne skaber synlighed om krav og fagligt stof.

Gensidig information er omdrejningspunktet i samarbejdet mellem skole og hjem. Informationen sker gennem nyhedsbreve fra bestyrelse, ledelse og klasselærer samt gennem ForældreIntra. Mindst to gange årligt afholder vi forældrekonsultation, hvor forældre og elever møder klassens hovedlærere – og efter ønske klassens øvrige lærere.

Herudover lægger vi stor vægt på den daglige, uformelle kontakt mellem alle skolens interessenter, og fordi Idom-Råsted Skole er en mindre skole, er der kort vej fra beslutning til handling.

Dannelse

Ordentlig og imødekommende adfærd – kendetegnet ved ligeværd og tolerance – er med til at skabe velopdragne, veluddannede og kulturbærende, hele mennesker.

På Idom-Råsted Skole er der en klar ansvarsfordeling. Vi påtager os ansvaret for undervisningen og forventer, at eleverne påtager sig deres del af ansvaret for den faglige udvikling. Vi arbejder struktureret i et traditionelt undervisningsmiljø, hvor et fast skema, eget klasselokale og faglokaler sikrer eleverne en tryg og forudsigelig dagligdag. De faglokaler vi ikke selv råder over, bringer vi de bedste i spil fra andre institutioner.

Udover den almindelige undervisning er det vigtigt, at eleverne dannes kulturelt, og sideløbende med arrangementer på skolen tilgodeses dette i løbet af året med emneuger, lejrture- og åben skole arrangementer som fx museer, koncerter og kunstudstillinger. En tilbagevendende begivenhed er Idom Biennalen, hvor vore elever deltager og inspireres gennem lokale, nationale og internationale kulturmøder.

At gå på Idom-Råsted Skole er ikke blot første faglige skridt til videre skolegang, men også et spørgsmål om at blive dannet til et helt menneske. Dette indebærer bl.a., at vi har nogle klare sociale spilleregler, der stiller krav om en ordentlig omgangstone og empatisk adfærd. Idom-Råsted Skole var den første skole i Danmark til at indføre PALS, der struktureret arbejder med adfærd.

Struktur og dialog i den daglige undervisning samt empati og ansvarlighed i en kombination med, at vi er en lille skole, medfører at vi er en inkluderende skole.

Trivsel

Idom-Råsted Skole vil være garant for en høj grad af såvel faglig som social trivsel.

Udviklingen til det ”hele menneske” er ikke kun et fagligt anliggende, men i lige så høj grad et spørgsmål om trivsel.

På Idom-Råsted Skole udviser vi stor interesse og omsorg for hinanden og yder alle en stor indsats for at skabe såvel faglig som social trivsel.

Fleksibilitet og medindflydelse – både i den langsigtede planlægning og i dagligdagen – giver et attraktivt arbejdsmiljø og har en positiv afsmittende virkning på elevernes hverdag.

Hver klasse har en venskabsklasse, der hjælper hinanden og laver faglige såvel som sociale ting sammen.

For at styrke sammenholdet tager alle klasser hvert andet år på lejrtur. Skolen har desuden en fælles lejrtur hvert år, hvor fællesskab, faglighed og nærhed er grundelementerne.

Vi arbejder med trivselsfremmende foranstaltninger målrettet de forskellige klassetrin – som eksempler kan nævnes ”Fri for Mobberi”, PALS redskaber, årlige trivselsdage, ”Trin for trin” og årlige trivselsundersøgelser, hvor skolen har for vane at ligge i den øvre halvdel på landsplan.

Fysisk aktivitet er vigtig for børns trivsel og har en afsmittende virkning på børnenes evne til at lære. Derfor har vi på Idom-Råsted Skole ekstra ugentlige idrætstimer på flere klassetrin.

Når undervisningen er slut, kan dagen fortsættes i Skolens SFO for de yngste børn. SFO'en er åben for elever fra 0. - 3. klasse, og her satses der på kreativitet og fysisk aktivitet. SFO-aktiviteterne har sit hjemsted i Solkær, hvor hallen og de skønne udendørs og indendørs faciliteter ofte benyttes.

Kreativitet

Nytænkning og originalitet – såvel i de traditionelle kreative fag som i de velkendte faglige discipliner – medvirker til, at alle elever og lærere udvikler sig, og at alle har mulighed for at tilegne sig viden, samarbejdsevner og færdigheder.

Elever lærer forskelligt. På Idom-Råsted Skole tilstræber vi at tilrettelægge undervisningen under størst mulig hensyntagen til den enkelte elev for at sikre, at alle elever i videst muligt omfang får udnyttet deres potentiale. Det må dog aldrig blive på bekostning af fællesskabet.

Idom-Råsted by er kendetegnet ved at gå under sloganet ”Den lige vej med skæve ideer”. Det slogan forsøger skolen at efterleve, når det giver mening for de voksne og børnene. Bl.a. har vi Danmarks første cirkusskole i skoletiden. Her udfoldes og udforskes det kreative element.

En lang række af stolte og sjove traditioner skaber glæde og samhørighed samt styrker tilhørsforholdet til skolen.

Idom-Råsted Skole er rig på traditioner skabt gennem skolens 60-årige historie. Traditioner giver historik, skaber liv og glæde, giver noget at se frem til samt binder elever, forældre og lærere sammen.

I det daglige såvel som i årets løb markerer vi højtider og særlige begivenheder med bl.a.:

 • Morgensang og fortælling for hele skolen hver dag.
 • Elevoptrædener – allerede fra børnehaveklassen.
 • Sommerfest / indsamlingsfest, hvor 5. klasse har en bod, og overskuddet går til skolens lejr.
 • Juleklippedag, luciaoptog og juleafslutning i Idom-Råsted Kirke.
 • Fælles lejrskole.
 • Forældrearrangeret koloni i uge 42.
 • Skolernes motionsløb.

Skolens historie

Skolen har en lang og glorværdig historie. Skolen er i dag samlet i Idom by, men har sit ophav og udspring i flere af de omkringliggende mindre landsbyer. Skolens bygninger er opført i flere tempi:

Den ældste bygningsdel blev taget i brug i 1954. Senere er skolen blevet udbygget i 1978, 1989 og i 2003.

Skolens bygninger er velholdte og i god bygningstilstand.

Særlige faciliteter på skolen

Skolen råder over 8 gedigne hjemklasselokaler samt faglokaler til idræt, musik, naturfag, sløjd, billedkunst og edb. Håndarbejde foregår i kombination med alm. basis klasselokale.

Skolen råder ikke over et hjemkundskabslokale, hvorfor skolens elever i 6. klasse får denne undervisning i lokaler på Sønderlandsskolen.

I sommeren 2011 blev der etableret handicaptoilet på skolen, så skolen har mulighed for at optage kørestolsbrugere.

Skolen benytter, udover egen gymnastiksal, Plexus til idrætsundervisning og fritidsaktiviteter. Plexus er skolens nærmeste nabo.