Fællesbestyrelsesmøde april 2018

Referat fra en 10. april 2018.
Afbud: Anne Mette, Merete 

Elevrådet arbejder med at der skal holdes fest ligesom sidste år d. 18. maj for 5,6 og 7 klasse. Der er endnu ikke fundet dato for de yngste klasser. Elevrådet har spurgt og de fleste i de store klasser vil gerne holde fest. Der skal spises pizza og drikkes sodavand. 2 timer er arrangeret med aktiviteter og 1 time er til fri udfoldelse. Der arbejdes videre med planlægningen på næste elevråds-møde. 

 • Orientering
  Solkær havde 22 års fødselsdag d. 1. april. Det blev markeret med fødselsdagssang, is og forældrekaffe.
  Opsætning af nyt ventilationsanlæg til vuggestue og Solstrålerne i uge 19 og 20. Håndværkerne vil primært arbejde i weekender og Kr. himmelfartsferie, så der skulle ikke komme så mange gener.
  Birna har været på 4 dages kursus i ”Spillerum” som er et samtaleredskab, der kan bruges med mindre grupper af børn. Formålet er at styrke børnenes evner til at forstå, udtrykke og aflæse egne og andres grænser.
  Månelysbørnene er fra 1. maj officielt førskolebørn. Samarbejdet om overgangen til skolen intensiveres indtil sommerferien. Anne-Mette og Sabina planlægger dette.
 • Personale
  Merete er startet på nedsat tid og trapper langsomt op i tid og opgaver.
  Vi har forlænget Sabinas ansættelse indtil sommerferien og hun arbejder nu med Månelys og temadagene på skolen.
  Mette er fra næste uge oppe på sit normale timetal og har sine gamle ansvarsområder.
  Louise har vi fået lov at beholde indtil 12. juni og Nino er her indtil 30. april. Julie skal tilbage i skole og har sidste dag i Solkær d. 25. maj.
 • Personale
  Personalegruppen er ved at være fuldtalligt. Kamilla er tilbage fra barsel og Malene er tilbage få timer hver dag. Poul er blevet ansat i Malenes skema frem til sommerferien.
 • Personaleforberedelse lokaler.
  Der er pladsmangel for tiden, hvor der er mange medarbejdere i huset.
  Der bliver blændet et stykke af i 7. klasse for at lave et ekstra rum med 2 faste pladser og 2 mere fleksible pladser. Michael laver dette arbejde.
  Planlægning af næste skoleår er gået i gang. Der er meget der skal tastes ind i systemerne. Kamilla er også inddraget i dette arbejde.
  Emneuge forberedes: Det bliver en Kim Larsen uge, der skal afsluttes med skolefest d. 31. maj.
  Der laves ideudvikling sammen med Kaj Bredholt. Det musiske kreative skal mere i spil evt. sammen med musikskolen. Nycirkus: Kaj har forbindelser til folk, der arbejder med nycirkus. Dette kunne blive et tilbud i understøttende undervisning. Bestyrelsen synes det er spændende ideer, der kan arbejdes videre med.
 • Valgdato – afholdes på gammeldags manér.
  Systemerne til afstemning kan ikke bruges til den afstemningsprocedure som forvaltningen har lagt op til. 
  Det er derfor lagt ud til LBO`erne selv at beslutte hvordan valget skal afholdes.
  Der laves kandidatliste og valg på samme aften. Morten og Thomas fastsætter dato for dette.
  Ideer til yderligere indhold på valgaften: Orientering om multibane, orientering fra skole og Solkær. Besøg af politiker fra Børn- og Familieudvalget.
 • Gennemsyn af tegninger Det er besluttet at lave aftale med A-sport om bygning af 2 baner. Budgettet er stramt og der skal bruges frivillig arbejdskraft til træfældning og flytning af jord. Der kunne godt bruges fondspenge til fliser..
 • Hvor langt er vi… 

Morten har sendt ansøgning til Børn-og Familieudvalget, hvor der ansøges om en ekstrabevilling til udbedring af skolens legeplads. Herudover er der sendt ansøgning om maling af 4 klasselokaler, som ikke er imødekommet. Her er der nye kommunale puljer på vej, der kan søges.
Bestyrelsernes Fælles Forum skal prøve at lægge politisk pres for at sikre at også landsbyordningerne tilgodeses på dette område. 

Plexus vil gerne lave om på skolens nuværende madordning. Forslaget afprøves i maj og juni. (Se bilag) 

Personalet skal i gang med at planlægge en arbejdseftermiddag d. 16. maj hvor forældrene indbydes til at hjælpe med praktiske opgaver i Solkær.
Foreløbig er vi på idefasen-her kan nævnes: Opsætning af rutchebane, ændring af bålhytten, Nyt stakit og låge på vuggestuens legeplads. Bygning af plantekasser ved frugttræerne Udbygning af mooncarbanen, Dekoration af facaden ved hoveddøren, dekoration i Multirummet + madgruppe til fællesspisning. Der afholdes personalemøde 11. april hvor opgaverne prioriteres. 

Punktet afholdes når behovet opstår… 

Temaet for fællesmødet er en ny Børn og Unge politik for 0-18-års-området.
- Emner som vores folk tager med:
Gode overgange fra vuggestue til børnehave og til skole.
Samarbejde med foreningslivet.
Gode rammer for udeliv og motorisk udfoldelse.
Store børn hjælper små børn. Generationer på tværs.
PALS.
Det besluttes at lave en video til fremlæggelse. Karina og Kristine laver denne og får hjælp fra Anne-Mette og Inge. 

Flg. punkter behandles på næste  bestyrelsesmøde d. 7. maj:
Høring om udstykning af grunde mellem skolen og Plexus.
Forældrehenvendelse vedr. bekymring om ulve i området.
Forældrehenvendelse om digital dannelse.