Forretningsorden

For fællesbestyrelsen ved Idom-Råsted Skole og Børnehus.
Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28.08.2017

 • Bestyrelsen holder møder for lukkede døre.
 • Ved møderne deltager uden stemmeret skolelederen og leder af dagtilbuddet.
 • Bestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møder og udvalgsarbejde.
 • Ved længerevarende fravær (mere end 3 måneder) kan suppleant deltage i møderne.
 • Elevrepræsentanter kan ikke deltage i behandling af forhold vedrørende enkeltpersoner.
 • Medlemmer af bestyrelsen har tavshedspligt vedrørende forhold vedrørende enkeltpersoner.
 • Bestyrelsen afholder møder ca. 1 gang om måneden eller når formanden ønsker det, eller når en tredjedel af bestyrelsens medlemmer ønsker det.
 • Mødedatoer for det kommende halve år fastlægges på sidste møde før sommerferien og sidste møde før jul. Møderne afholdes på skiftende hverdage.
 • Dagsorden laves af ledelsen i samarbejde med formanden og udsendes senest en uge før mødet. Bestyrelsesmedlemmer kan melde ind med punkter til dagsordenen.
 • Ønskes et punkt på dagsordenen skal formand eller ledelse kontaktes senest 8 dage før næste møde.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end halvdelen er til stede. Forældrerepræsentanterne skal dog udgøre et flertal af de stemmeberettigede.
 • Medlemmerne kan kun deltage i afstemninger, når de er personligt tilstede.
 • Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved dennes fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.
 • Der skrives beslutningsreferat af ledelsen. Der anføres hvilke personer, der har været til stede og referatet underskrives efterfølgende.
 • Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført beslutningsreferatet indenfor 3 dage efter udsendelse.
 • Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.
 • Der kan laves udvalgsgrupper, der arbejder f.eks. med økonomi, PR, bygninger og udeområder og ad hoc opgaver.