Om os

Idom-Råsted Skole og Solkær Børnehus er en landsbyordning hvor der er fælles ledelse og bestyrelse. 

Vores pejlemærker

I Idom-Råsted Skole og Børnehus har vi valgt tre værdier som vi står på. Disse værdier giver os pejlemærker hvorpå vi i fællesskab kan lave en rigtig god opvækst. Det er vigtigt at alle landsbyordningens parter dvs. personalet, børn og forældre stræber efter at støtte op om disse værdier.

Det er vigtigt at alle parter i Idom-Råsted skole og børnehus føler sig som en del af fællesskabet og gør sit bedste for at styrke dette. Et godt fællesskab er en grundsten for trivsel og det hele menneske udvikles i samspil med andre.

”Fællesskab fødes når jeg bliver til os”

Det gør personalet

 • Vægter fællesskabet på grupper og i klasserne højt
 • Vægter et ligeværdigt fællesskab og sammenhold i hele Landsbyordningen højt
 • Arbejder målrettet med gruppernes sociale liv, så alle trives og føler sig som en del af fællesskabet
 • Arbejder på at give barnet værktøjer til selv at løse konflikter
 • Arbejder med at fremme gode relationer – både mellem barn/barn og barn/voksen
 • lærer børnene at møde andre med respekt og forståelse

Det arbejder børnene på

 • Tager hensyn til hinanden og udviser en adfærd, der giver alle i gruppen mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet
 • Tager ansvar for hinanden og øver sig i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Bidrager til og følger fælles samværsregler i gruppen og klassen
 • Deltager positivt i arrangementer/aktiviteter/undervisning

Vores forventninger til forældrene

 • Bakker op om landsbyordningens værdier og handlinger
 • Henvender sig til Landsbyordningen, hvis der er noget, de undrer sig over og ønsker uddybet
 • Holder sig orienteret om Landsbyordningens virke og dagligdag
 • Bakker op om fællesarrangementer
 • lærer børnene til at møde andre med respekt og forståelse
 • Tager del i fællesskabet i landsbyordningen

Trivsel er grundlaget for at barnet udvikler sig personligt, fagligt og socialt. Et af hjørnestene i trivsel er at hvert enkelt barn føler sig tryg og føler sig anerkendt som den man er.

Det gør personalet

 • Arbejder med særligt fokus på tryg start og god overgang
 • Tror på det bedste i barnet og dets handlinger
 • Giver plads til forskellighed inden for givne rammer
 • Bestræber sig på, at alle føler sig set, hørt og forstået
 • Har fokus på det enkelte barns trivsel og samvær med andre
 • Kommunikerer åbent og respektfuldt i en anerkendende tone

Det arbejder barnet på

 • At tage medansvar for egen og gruppens trivsel
 • Accepterer den enkeltes grænser
 • Taler pænt til alle
 • Lytter aktivt, når andre taler
 • Forstår at alle er forskellige

Vores forventninger til forældrene

 • Er gode rollemodeller for deres børn både i tale og handling
 • Medvirker til at alle forældre føler sig som en del af forældregruppen
 • Bidrager til en konstruktiv dialog med alle i landsbyordningen
 • Møder op til forældremøder, samtaler og sociale arrangementer

Det er vigtigt at alle parter i Idom-Råsted Skole og Børnehus bidrager til at støtte op om barnets udvikling, så der opnås den bedste forudsætning for en positiv udvikling både fagligt og menneskeligt. På den måde får barnet lyst til at være på vej til at mestre sit liv.

Det gør personalet

 • Støtter, opmuntrer og anerkender det enkelte barn, så det får mulighed for at udnytte sit potential og opnår tillid til egne handlemuligheder
 • Arbejder for at skabe udvikling for det enkelte barn til at blive så dygtig som muligt
 • Vi møder det enkelte barn, der hvor det er

Det arbejder barnet på

 • Tager de udfordringer op som bliver præsenteret for dem i løbet af dagen
 • Udviser engagement og selvstændighed
 • Er medansvarlig for egen udvikling i skolen
 • I skolen er eleverne parate til at modtage undervisningen når læreren møder klassen

Vores forventer til forældrene

 • Viser engagement for barnets udvikling
 • Støtter op om barnets udvikling i samarbejde med personalet
 • Medvirker til at deres barn bliver selvhjulpen og selvstændig
 • Medvirker til at deres barn får gode arbejdsvaner og lærer at fordybe sig.
 • Sørger for at barnet møder til tiden og er undervisningsparat.

Principper

Principperne er udarbejdet af vores fællesbestyrelse.

Vores principper

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Skoleudviklingssamtaler

Vores seneste skoleudviklingssamtale fandt sted den 8. april 2024, og arbejdet med vores fokuspunkter sker i skoleåret 2024/2025.

Vores fokuspunkter

Trivsel og antimobbepolitik

Formålet er at give skolen et handleberedskab i forhold til at forebygge og gribe ind over for mobning på baggrund af trivsel og antimobbestrategien

Undervisningsmiljøvurderingen

Beskriver, hvordan elevernes undervisningsmiljø er på vores skole, og hvordan vi vil arbejde med at forbedre undervisningsmiljøet. 

Vores vurdering

 

Skolemælk EU banner