Fællesbestyrelsesmøde september 2018

Referat fra en 25. september 2018.
Afbud: Henriette, Kristine, Torben

Der er valgt nyt elevråd og Asger er blevet valgt til ny elevrådsformand.
Elevrådet har en række forslag:
Ostebanerne skal males op igen.
Det skal være muligt være 2 på rampen af gangen.
Fodboldmål flyttes til skolens legeplads.
Opsætning af svævebane og andre ting til dem, der ikke er interesseret i boldspil.
Inde ordning i de lange pauser.
Forslagene tages op på personalemøde.

 • Orientering
  Solstrålerne: Der er 8 børn fra 1/10. Temaet i september er sprog, og der er lavet masser af rim og remser. I oktober bliver temaet natur. Der arbejdes også meget med sociale kompetencer.
  Stjerneskuddet. Finmotorik styrkes bl.a. ved tegning. Sociale kompetencer udvikles - der tales om venskaber og om at respektere hinandens grænser. Der skal snart arbejdes med sundt og usundt.
  Månelyset arbejder med sansemotorik hvor der laves cirkus, som skal vises til besøgsdag.
  Vuggestuen arbejder også med sprog..
  BMGP er i fuld gang. Der er nu komponeret en sang som alle børn øver sig på både hjemme og i Solkær. Billetsalget er startet.
  Besøgsdag på fredag. Månelyset viser cirkus for gæsterne. Der er en del børn, der ikke får besøg.
  Der oprettes en dagtilbudsportal for alle institutioner. Her kan forældre og andre finde information om normering,  personalesammensætning, lukkedage, værdigrundlag, frokostordning og mange andre ting.
 • Personale
  Merete starter på nedsat tjeneste d. 3. oktober. Anne Søndergaard ophører 30. september, da hun har været begivenhedsbestemt ansat.
  Vi venter lidt med at flytte Sabina i vuggestue til Merete er kommet på fuld kraft. Vi har lavet aftale med Rikke Lucassen om at afløse i vuggestuen indtil da, og vil også gerne ansætte hende i Sabinas barselsvikariat. (Rikke var med i ansøgerskaren da vi slog Cecilies stilling op)
 • Tilbagemelding fra tilsynsbesøg
  Solkær havde tilsynsbesøg d. 12. september og det gik rigtigt godt. Der blev bl.a. drøftet forholdene, der arbejdes under i en travl hverdag, hvor det kan være svært at udnytte den nye viden man kommer tilbage med fra kurser. Der var ingen anmærkninger i forhold til drift og hjemmeside og stor anerkendelse for det gode arbejde, der bliver gjort. Inge Hansen havde forinden været på uanmeldt besøg en formiddag og havde fået et meget positivt indtryk af miljøet i Solkær. Hun nævnte den gode atmosfære, og at hun kan mærke at personalet arbejder godt sammen og at de arbejder i børnehøjde.
  Der bliver lavet en tilsynsrapport, som senere bliver offentliggjort på BørneIntra.
 • Personale
  Som noget nyt er man startet med fagdage ca. 1 gang om måneden.
  1. dag var dansk på programmet. 4 lærere stod for dagen, der handlede om eventyr. Næste fredag er det matematik, og her kommer det til at handle om geometri.
  Jørgen laver vandkvalitetsundersøgelser med børnene i Idom Å Lejrtur. Det var en gammel lejr, hvor der var god hygge. Vejret var ikke godt- der var virkelig tryk på vejret fredag (Stormen Knud) og det var en stor oplevelse for børnene at opleve havet på denne måde. Der blev spist helstegt pattegris.
  Indskolingen har været i biografen.
  Trivselsdag torsdag før efterårsferien. Motionsdag fredag før efterårsferien.
  0. klasse får besøg af Borbjergs 0. klasse og skal senere på genbesøg.
  De laver venskaber og skal skrive sammen.
  Der er ro på personalesiden. Der er lavet yngste og ældste team i lærergruppen. Teamsene skal som udgangspunkt dække alt kendt fravær fra kollegerne.
  Der er muligvis en pedel-fleksjobber på vej i virksomhedspraktik
 • Mad i Plexus – sms mad.
  Ordningen er begyndt. Det er ca. halvdelen af skolebørnene, der benytter sig af det. Det er stadigvæk en god ordning, som vi skal prøve at få så mange som muligt til at bakker op om. Der skal tages kontakt til Plexus' forretningsudvalg, så de hører hvor vigtig ordningen er for hele landsbyordningen. Karina tager kontakten.
 • Indvendig vedligehold – bilag
  Skolen har fået 20.000 kr. fra en central pulje til indvendig maling, og skolen skal selv finansiere yderligere 20.000 kr.
  Landsbyordningen har fået en pulje på 10.000 kr. pga. fald i sygefravær fra 2016-17. Disse penge skal bruges til trivselsfremme i hele personalegruppen.
  Der er lavet et samlet skema over ugeafleveringerne i klasserne.
  0. klasse har dog deres eget skema.
  Skolechefen opfordrer til at vi sparer så meget som muligt på budgettet den næste tid og evt. udskyder skolens legepladsprojekt til 2019. 

Personalet har været på kursus i brug af dukker som pædagogisk redskab. Der er indkøbt 4 store flotte dukker som bruges af pædagogerne til rollespil. Personalet har aftalt et nyt regelsæt i huset, som der arbejdes meget med i børnegrupperne. Reglerne erstatter den gamle regelmatrice fra SOL.

Den nye dagtilbudslov trådte i kraft 1. august 2018. Der er 2 år til at implementere den styrkede pædagogiske læreplan. Stærke dagtilbud handler bl.a. om:

 • Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier
 • Læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv
 • Høj kvalitet gennem faglig og tydelig ledelse

Der bliver kompetenceløft for ledere og faglige fyrtårne i form af 3 dages læringsforløb i foråret 2019.
Der er en styregruppe på forvaltningen, der hjælper os igennem udviklingen.

Morten havde tekniske problemer med sin pc, der gjorde at mails ikke blev sendt ud, men i stedet havnede i udbakken. Heldigvis nåede høringssvaret frem i sidste øjeblik.

Se fremsendte mail. (Orienteringspunkt sidste gang – er på til drøftelse og beslutning, hvis der når at komme oplæg fra forvaltningen.
Bestyrelsen beslutter at fortsætte frokostordningen i både børnehave og vuggestue i den kommende 2-års periode. 

Morten sender katalog og prisliste på legeredskaber til bestyrelsen. Punktet tages op igen på et senere bestyrelsesmøde. Skolen har materialer til ”leg på streg”, der kan males op på asfalten.

Der er rygter om at naboer til multibanerne føler sig generet af at børnene henter vildfarne bolde i deres have. Der opfordres til at henvende sig til Morten, hvis det er et problem.