Trivsel og antimobbestrategi 

Formålet med Idom-Råsted Skoles antimobbestrategi er at give skolen et formelt handleberedskab i forhold til at forebygge og gribe ind over for mobning. Vi ønsker at videreudvikle og skabe et miljø, som er præget af følgende værdiord: Fællesskab, Trivsel og Udvikling.

Idom-Råsted Skoles antimobbestrategi tager udgangspunkt i en proaktiv tilgang, hvor der arbejdes intensivt med trivsel. Trivsel er grundlaget for at barnet udvikler sig personligt, fagligt og socialt. Et af hjørnestenene i trivsel er at hvert enkelt barn føler sig tryg og føler sig anerkendt som den man er. 

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn. 

Årsagerne til mobning kan være mange, og det er ikke altid, at mobning er en bevidst handling. 

Mobning opstår pga. manglende sammenhold, lav tolerance og stor kedsomhed jf. Helle Rabøl Hansen

For at undgå mobning skal vi opbygge trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle. 

 

Skolen

I hverdagen har medarbejderne opmærksomhed på elevernes trivsel og arbejder bevidst med, at trivslen udvikles bl.a. gennem samtaler, aktiviteter og undervisning. Medarbejderne observerer og reagerer straks, hvis der er nogen, der driller, eller der foregår anden uhensigtsmæssig adfærd. 
Vi gør:

PALS med en tydelig klasseledelse er en aktiv og integreret del af skolens hverdag.

 • Der arbejdes systematisk med en række trivselstiltag på alle årgange
 • AKT (adfærd, kontakt og trivsel) Akt- læreren og det øvrige personale arbejder på at fremme og sikre kvaliteten i udviklingen af trivsel. 

Konkrete tiltag:

 • Morgensamling
 • Venskabsklasser
 • Fælles emneuger
 • Trivelsdag
 • Elevsamtale

Forældre

Maryfonden har udarbejdet 7 gode forældreråd  fra ”fri for mobberi”, der har udgangspunkt i at skabe god trivsel.

 1. Støt dit barn i at lege med forskellige – både i skolen og i fritiden

 2. Tal ordentligt om og til andre børn, forældre, pædagoger og lærere

 3. Hold arrangementer for alle

 4. Støt dit barn i at reagere, hvis en kammerat bliver udsat for noget uretfærdigt

 5. Vis interesse for dit barns digitale liv

 6. Spørg ind, hvis dit barn er ked af noget

 7. Vær åben og positiv, hvis andre forældre fortæller om deres barns udfordringer

Nedenstående beskriver rammen for, hvordan mobning håndteres på skolen:

 1. Hvis en elev, medarbejder eller forælder oplever, at et barn eller en børnegruppe udsættes for mobning, herunder digital mobning, kontaktes indledningsvis den/de relevante kontakt/klasselærere for med det samme at få afdækket og beskrevet situationen.
 2. Den/de relevante kontakt/klasselærere henvender sig efterfølgende straks til skolens ledelse mhp. at aftale følgende:
  • Hvilke midlertidige tiltag iværksættes med det samme for at standse mobningen og hvordan?
  • Hvordan, hvornår og af hvem udarbejdes handlingsplanen for at beskrive og løse problemstillingen?
  • Hvordan orienteres de berørte elever og forældre om situationen, de midlertidige foranstaltninger samt handlingsplanen?
 3. Handlingsplanen udarbejdes ved hjælp af følgende skabelon nedenfor.
  • Indsatserne skal altid rette sig mod at involvere følgende parter:
  • Alle de involverede elever og elevfællesskaberne omkring.
  • De involverede elevers forældre.
  • De professionelle medarbejdere omkring børnene.
  • Det overvejes i denne proces om og evt. hvordan følgende ressourcer kan bringes i spil:
  • Skolens egne ressourcepersoner som fx inklusionstovholder, AKT medarbejder m.fl.
  • Kommunens SSP-medarbejdere
  • Skolens ledelse
  • Andre relevante ressourcepersoner i og uden for skolen
 4. Handlingsplanen gennemføres og evalueres mhp. at vurdere om den skal justeres og gennemføres igen, eller om problemstillingen er løst. I hele denne proces involveres elever og forældre i indsatserne og effekterne heraf. Handlingsplanen arkiveres i elevernes klasselog, som dokumentation og i tilfælde af klage.