Fællesbestyrelsesmøde august 2019

Referat fra den 26. august 2019
Afbud: Henriette

 • Orientering.
  Vuggestuen: Har sendt de største børn i børnehave og har fået 3 nye små. Solstrålerne har også stort rykind af mange små børn.
  Tematirsdagene handler om form og farver. Solstrålerne arbejder med sproglig opmærksomhed for de ældste. Merete arbejder med de ældste børnehavebørn. Der er 11 i gruppen
  11 børn fra 0. klasse er startet i SFO og et nyt barn i 1. klasse. Samtidig er 7 ældre sfo-børn blevet udmeldt i løbet af efteråret
  Det var en fin kanotur med stor forældreopbakning
  SFH er tilmeldt efterårets BMGP. Birna og Kirsten har været til orienteringsmøde og har holdt første samling med børnene hvor alle får mulighed for at deltage. BMGP bliver afholdt 9. november i Gråkjær Arena
 • Personale
  Sabina arbejder på nedsat tjeneste (25 timer). Rikke har resten af timerne. Vi får en ny PAU-elev. Sara Sørensen Østergaard skal i praktik i fra 2. oktober til 24. april. Det er endnu ikke besluttet hvilken pædagog hun skal følge. Merete er startet på DUÅ-uddannelsen.
 • Personale: Nedsættelse i tid. Lydia på Storå fra 1.8.2019
 • Orientering: Buskørsel. Der har været udfordringer med at få det helt på plads bl.a. med at komme til Sønderland og videre til svømmehal. Det ser nu ud til at være løst.
 • Opstart
  Der har været forældremøder på alle klassetrin. De nye i 0. klasse er faldet godt til. Personalet har forberedt lejrtur, der kommer sidst på ugen. 6-7 klasse skal også på tur til Bornholm.
 • Tilbud på hegn ca. 30.000.
 • Tilbud på net bag målene mod Nord
  Der er kommet et tilbud fra A-Sport på 38.000 kr. for net ved enderne af multibanerne. Der er enighed om at der skal gøres noget hurtigt. Vi skal høre om vi kan spare noget ved selv at sætte det op. Herudover skal der opsættes skilte. og spande med bolde
 • Møde med Henriksens søn
  Morten og Torben tager et møde med naboer.

Ved mere end 15% fravær i et kvartal kan kommunen fratage familien børnepengene. Der er kommet ny praksis i hvordan skolerne skal håndtere dette som er udmeldt fra forvaltningen. Medarbejderen i første time skal skrive fraværet ind. Det er derfor vigtigt at forældrene får meldt lovligt fravær ind til klasselæreren (F.eks. sygdom).

Ved årets start var der budgetteret med et underskud på knap 200.000 kr. Det ser nu ud til at blive på 346.000 kr. Morten har meldt ud til både skolens og Solkærs personale, at vi er nødt til at bremse op i forbruget på alle konti.

Det er distrikt skolernes opgave at føre tilsyn. Der blive lavet fælles retningslinjer fra forvaltningen. Skolerne får ikke tilskud til at løse denne opgave.

Der er lavet ny distriktsinddeling hvor skole og dagtilbud har de samme ressourcepersoner (psykolog, socialrådgiver, inklusionsvejleder, leder). Disse vil i højere grad end tidligere kunne bruges ude i praksis. Teamsene skal i den nærmeste fremtid finde ud af hvordan vi bedst kan bruge ressourcepersonerne.

– vi har ikke afsendt noget høringssvar.
Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere vedtægter.

Vi skal tilbyde mellem 15% og 30% af pladserne som modulpladser.
Forvaltningen opfordrer til at bestyrelsen fastlægger niveau.
Bestyrelsen lægger sig fast på 15%, men vil gerne vide hvis efterspørgslen bliver større.

Karen Margrethe Madsen tilbyder at lave et musikforløb med børnehavebørnene med et kristent indhold. Hun er inviteret til at deltager i bestyrelsesmødet , hvor hun vil fortælle hvad hun tilbyder. Samtidig har Natalia Frunza også tilbudt at komme i Solkær og lave musik og sang med børnene.
Vi tager imod tilbuddet fra Karen Margrethe og får hende til at lave en forældreorientering om forløbet. Samtidig giver vi giver mulighed for at forældre kan vælge fra.
Vi tager også imod tilbuddet fra Natalia.

Merete og Kasper har lavet skitseforslag som Borgerforeningen har med på bestyrelsesmøde. Der efterlyses forældre, der vil arbejde videre med tilblivelse af projektet. (Bilag)
Annemette og Kristine vil gerne hjælpe med at søge vindmøllepenge til projektet. Kasper og Merete skal lave mere specifik beregning på udgiftsdelen og vi skal undersøge søgekriterier på Borgerforeningens hjemmeside. Plexus har fremsendt en brugsaftale hvor Solkær kan indrette og anvende bålhytten efter aftale med Plexus. Solkær skal ikke betale leje men skal holde bålhytten i god vedligeholdelsesstand.

Personalet er startet med at formulere det pædagogiske grundlag. Foreløbig har vi arbejdet med Evaluerende pædagogisk praksis og et pædagogisk læringsmiljø hele dagen. Der bliver holdt pædagogisk dag en hel lørdag i september, hvor personalet fortsætter arbejdet med de øvrige temaer fra det pædagogiske grundlag. 

Kommunen har bevilliget 6 mio til renovering og vedligehold af alle kommunale bygninger. Bygningerne er blevet gennemgået og opdelt i A, B og C kategori. Nogle har herefter fået penge til vedligeholdelse. Næste år er puljen på 3 mio.
Der er yderligere en pulje på ½ mio. hvor skolerne selv skal betale den ene halvdel af udgifterne. Der bliver ikke udloddet noget fra denne i 2. halvår 2019.

Gymnastikforeningen vil gerne leje lokaler til gymnastik. Der er imidlertid pres på hallen på de ønskede tidspunkter. Bestyrelsen ønsker at give Plexus mulighed for at leje sig ind i skolens gymnastiksal, så Plexus kan imødekomme efterspørgslen.
Der kommer et bestyrelseskursus i oktober.