Fællesbestyrelsesmøde februar 2019

Referat fra en 27. februar 2019.

 • Orientering
  Vuggestuen har tema der handler om teater, drama og musik 
  Fælles fastelavsfest for hele LBO fredag d. 1. marts.
  Månelys og Stjerneskud laver fælles bevægelsesaktiviteter hver mandag for at skabe relationer mellem børnene og grupperne imellem og for at styrke sociale kompetencer.
  Månelys arbejder endvidere med bogstaver, rim og remser og veksler mellem styret leg og fri leg. De har fremstillet fastelavnspynt.
  Stjerneskud har fokus på DUÅ-reglen hold hænder og fødder for dig selv. Der skal laves dialogprofiler henover foråret og forældresamtaler.
  Børnene øver sig på at klippe efter streg og vente på tur til at få hjælp.
  Solstrålerne øver sig på DUÅ-regler; særligt at bruge indestemme og holde hænder og fødder for sig selv. De har fået faste pladser til samling og øver sprog og finmotorik.
 • Personale.
  Merete er nu ved at være oppe på fuld tid igen. Derfor stopper Camilla Gehlert fra d. 15. marts, da hun har været ansat i en begivenhedsbestemt ansættelse. Vores økonomi rækker desværre ikke til at beholde hende.
  Sabina mistede ulykkeligvis sit barn kort efter fødslen i lørdags. Alle er berørt af dette. Sabina har mulighed for at holde 14 ugers orlov med løn (Frem til 1. juni). Rikke, der er barselsvikar for Sabina, er varslet om den ændrede situation.
  Bodil Brask er i frivillig praktik i børnehaven. Det er på eget initiativ at hun tilbyder sin arbejdskraft.
  Der arbejdes fortsat med DUÅ. Senest har der været fokus på  ignorering (overse uønsket adfærd) og næste workshop som  personalet skal på i næste uge handler om håndtering af uønsket  adfærd og konsekvenser. Der lægges fortsat mest vægt på  de grundlæggende elementer i DUÅ, såsom relationer, ros, coaching, tydelige regler og belønning.
  Personalet er herudover startet på at arbejde med den styrkede læreplan. På hver p-møde bliver der arbejdet med et af temaerne fra læreplanen. Foreløbig er temaerne krop, sanser og bevægelse og social udvikling blevet drøftet.
  Der kommer løbende flere børn i Solstrålegruppen. 2016-børnene  starter i gruppen efterhånden som de fylder 3 år så fra 1. marts er  gruppen på 14 børn. Vi prøver at være på forkant med de udfordringer  det giver.
 • Personale
 • Orientering
  Der er ro på personalesiden. Inge er på vej tilbage og der er lagt en plan for hendes tilbagevenden. Med Kirsten går det lidt op og ned. Der har været udfordringer omkring at få de nye skemaer til at gå op og de bliver ofte færdigt ret sent. Der har bl.a. været ændringer ved Lone, der kun kan arbejde 3 dage om ugen pga. uddannelse. Jørgen og Morten har idræt med 45 børn i gymnastiksalen da Hallen er optaget. Der er mange lærere på kursus den næste måned i bl.a. Aula. Vi skal snart i gang med opsætningen. Der skal også folk på kursus i AppWriter – et nyt program for ordblinde. Louise og Kristoffer bliver brugt som vikarer ved kursusdeltagelse. Indskolingen har været på flymuseet. Det var rigtigt spændende selvom ikke alle børn hørte efter hvad de gamle guider fortalte! De store var på Strandingsmuseet i Thorsminde. Det var også et rigtigt spændende besøg. Turene er betalt af en fælles transportpulje, så der har kun været små udgifter med at lave turene. Der har været besøg af en børnebogsforfatter, der har fortalt om hvordan hun skriver bøger. Mange børn er blevet inspireret til at skrive.
 • Årsresultat 2018
  Endte på et fornuftigt leje selvom, der er blevet investeret i lokaleforandringer, ny legeplads og maling af lokaler. Legepladsen er til stor glæde for alle børn i LBO. Skolechefen tilførte budgettet 93.000 i sidste øjeblik, så LBO endte ud med et samlet overskud på 130.000.
 • Budget 2019. Er ca. ½ mio. lavere end 2018 budgettet.
  Morten og Thomas har lavet forventet budget, der ser ud til at ende med et underskud på 167.000. Morten har orienteret skolechefen om dette og at vi ikke ønsker at lave personalereduktioner på denne baggrund. Vi skal selv dække underskuddet ind
 • Budget kontra valg af personaletilpasning
  Der er blevet lavet fælles retningslinjer for hele landsbyordningen.
  Disse er blevet behandlet i vores Lokal-MED udvalg og der skal orienteres i personalegrupperne.
  Morten laver orientering i forældregruppen om at vi personalemæssigt har status quo det kommende år.

Det var en fin visionsaften med stort engagement fra alle parter. Vi kom ikke helt i mål, men der var rigtigt gode snakke i løbet af aftenen. Bestyrelsen ønsker flere fælles temaaftener med deltagelse af både bestyrelse og personale.
Morten og Thomas har arbejdet videre med referaterne fra visionsaftenen og har valgt en formulering for vores fælles kerneværdi: Personalet skal i samarbejde med forældre skabe et miljø, hvor trivsel, tryghed og faglighed er med til at give børn et godt selvværd og en selvstændighed, der gør, at de bliver rustet til at mestre fremtiden.
Hele personalegruppen skal arbejde videre på et fælles seminar på Fjordgården sammen med kommunens øvrige LBO'er d. 22/3-23/3
Skolen og Solkær lukker kl. 12 fredag d. 22/3 for at alle kan komme afsted.
Der bliver lavet nødpasning med vikarer og forældre i Solkær i tidsrummet 12-16 Se bilag for det videre arbejde. 

Af praktiske årsager er det blevet besluttet at ændre på mødeformen.
Stuemøder bliver ikke længere afholdt i dagtimerne men er nu flyttet til aftenmøder. De ligger i forlængelse af p-møderne med ca. 3 ugers intervaller.
Det er aftalt at evaluere denne mødeform inden sommerferien. 

Hanne F og Thomas starter på en kursusrække på VIA her i marts måned hvor vi skal klædes på til implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Hanne skal endvidere på diplommodul i efteråret hvor hun får meget mere at vide.
Vi deltog i en inspirationsaften i sidste uge omhandlende perspektiver på forældresamarbejdet. I den styrkede læreplan er der fokus på hvordan pædagoger og forældre kan samarbejde om trivsel og læring og hvordan forældrene kan bidrage med at styrke det pædagogiske læringsmiljø. Det er vigtigt at forældrene har mulighed for at opleve dagligdagen og læringen i institutionen. Der er lavet forskning der viser at det har stor betydning for læringsmiljøet at forældrene har stort indbyrdes kendskab. Her foreslås det at forældrebestyrelsen kan spille en rolle ved forældrearrangementer f.eks. forældrekaffe.

Der skal vælges 1 repræsentant for dagtilbud og 2 suppleanter. Det besluttes at holde forældremøde i Solkær med valg til bestyrelsen d. 14. maj. Kristine er på valg og genopstiller gerne.
Indholdet på forældremødet arbejder Solkærs personale videre med. Det bliver sandsynligvis noget om DUÅ og dukkekursus. Vi kan evt. få en af DUÅ vejlederne ud og fortælle.

Forslag om at alle børn skal have cykelhjelm på i Hallen når de kører på rulleskøjter og løbehjul. Personalet drøfter dette på p-møde.
Karina har været til møde om Aula. Det blev drøftet på et meget overordnet plan. Der blev opfordret til at drøfte principper for kommunikation mellem skole,institution og hjem.
Bestyrelsesrådet for dagtilbud er gået i dvale, indtil der kommer hul igennem til dagtilbudschef Søren Buch.