Fællesbestyrelsesmøde august 2018

Referat fra en 30. august 2018.
Charlotte deltager i første del af mødet, hvor vi takker for indsatsen

Merete har ikke mulighed for at deltage. 

 • Orientering
  SFH børnene kommer kl. 13 mandag og fredag. Det giver mulighed for længere forløb med SFH-børnene. Mandagene vil den næste tid frem til november blive brugt på Børne Melodi Grand Prix, der løber af stablen d. 10. november i Gråkjær Arena. Solkærs sang kommer til at handle om ulve!
  Der laves forældretilfredshedsundersøgelse i september. Alle forældre i dagtilbud i Holstebro Kommune får tilsendt spørgeskema og opfordres til at deltage. Resultaterne skal indgå i kvalitetsrapporter på hver enkelt institution, der kommer senere på året.
  Vi har fået malet klatrevæggen i Multirummet og fået faldunderlag hjem.
  Nu mangler vi kun at montere klatregrebene.
  Vi har ryddet træværkstedet for det meste, og skal i gang med at indrette rummet til SFH-børnene. Brugte møbler modtages gerne Vi har fået malertilbud på maling af rummet og gangarealerne.
  Besøgsdag er planlagt til d. 28. september.
 • Personale
  Inge Nielsen og Cecilie Busk har sagt deres stillinger op. I stedet har vi fastansat Sabina Blackett og Simone Bach Andersen. Sabina fortsætter ved Solstrålerne, indtil Merete er tilbage igen på fuld kraft. Vi har lavet en begivenhedsbestemt ansættelse af Anne Søndergaard i vuggestuen, som ophører når Merete er tilbage. Simone har fået Inges timer med de yngste børnehavebørn.
  Tilsynsbesøg d. 12.9 – bestyrelsesrepræsentant vælges.
  Pia Gehlert vil gerne deltage, og tjekker om hun kan.
  Inge Hansen har været på uanmeldt tilsynsbesøg 29.08.
  Månelyset er 16 børn. 8 drenge og 8 piger. Strukturerede aktiviteter delt ud på alle ugedag. De skal lave cirkusforløb, der skal vises for forældrene. Sang og musik hver torsdag. Forældre efterlyses, der kan spille og synge med børnene. Der øves DUÅ-regler.
  Solstrålerne er 7 børn fra september. Er ved at blive en gruppe og arbejder med samvær og omgangsformer. Fortsat tematirsdage med vuggestuen. Det skal handle om sprog den næste måned.
  Stjerneskud arbejder med gruppetilhør.
  Vuggestue: Udskiftning af 1 barn i gruppen. Har stor glæde af samarbejdet med børnehaven på tematirsdagene.
 • Personale
  Der er startet 7 dejlige børn i 0. klasse. Forældremøde på mandag.
  Klasse 12: Lone og Janni er ved at finde et godt samarbejde og arbejder med trivsel 3. klasse har holdt et fint forældremøde. Der er god forældreopbakning, så der er ved at falde ro på klassen. Godt med fast struktur i hverdagen og med opsamling i klassens time hver fredag.
  4-5 klasse. 4. klasse skulle lige lære Anette at kende og hun skulle lære børnene at kende. Der arbejdes med ugeplaner.
  6. klasse Malene arbejde med sociale medier.
  7. klasse. Kirsten har klassen. Der er gang i god udvikling hvor børnene vokser og tager ansvar. De skal uddannes i skolepatrulje.
  Lone laver musik med de små, og det er vældigt hyggeligt. Yoga er også blevet afprøvet.
  Malene er tilbage på fuld kraft. Kirsten er på nedsat tid som følge af færdselsuheld (hun har 13-15 timer/uge).
  Inge er startet på nedsat tid og trapper langsomt op.
  Det er en god personalegruppe
 • Mad i Plexus – sms mad
  Nu er der 4 dage om ugen hvor man kan bestille mad. Der er ikke så mange, der har benyttet det tirsdage og torsdage
 • Cirkus
  Det er Danmarkspremiere at have tilbud om cirkus i skoletiden. Det er tilbud hver onsdag for 4-7 klasse i sidste time. 23-25 børn har valgt dette. Resten af børnene har understøttende undervisning.
 • Kapacitetsanalyse og indvendig vedligehold – 18. mio. over tre år.
  Der har været besøg fra kommunen og set på behovet. Der er mange der gerne vil have del i de 18 mio. så der er ikke blevet lovet noget.
 • ”Vinderupsag”
  Sagen har skabt mere opmærksomhed på tilsynet med børnene. Der er gråzoner, hvor der nu bliver brugt timer på tilsyn.

9 personer fra Solkær har været afsted på første workshop fordelt over 3 dage. Der kommer i alt 7 workshops i løbet af skoleåret + vejledning i institutionen. Der indkaldes vikarer når personalet er afsted, og det giver ekstra travlhed for det personale, der er tilbage. Kursusforløbet er obligatorisk for alle ansatte ved dagtilbud (politisk besluttet). Det får stor værdi at alle er igennem det samme forløb, og får samme forståelse og redskaber til arbejdet med børnene. Første gang blev der bl.a. arbejdet med positive relationer  og udviklingsplaner, og i næste uge skal alle på dukkekursus, hvor der skal spilles rollespil med dukker.

Efter forsøg på udvalgte skoler og daginstitutioner de sidste 2 år, er der nu blevet fast tilknyttet en socialrådgiver i alle områder i kommunen. Formålet er at bygge bro mellem skoler, dagtilbud og familiesektionen, så man kan fremme tidlig indsats i forhold til udsatte børn. Socialrådgiveren skal bl.a. medvirke i skolens månedlige teammøder Der er 2 målgrupper: Fagpersoner, der kan få vejledning, hvis der er en bekymring eller behov for sparring og Familier som har sociale problemer eller er i fare for at udvikle sociale problemer. Socialrådgiveren kan kun yde konsultativ bistand, og er uden myndighed og skal ikke skrive journal.
I vores område har vi fået tilknyttet Mette Madsen som kommer torsdag eftermiddage både i Solkær og på skolen.

Skolelederne er i foråret blevet varslet at skolevæsnet skulle tilføres ca. 40 mio. Disse er ikke medtaget i budgetforslaget.
Der er en manko på 15 mio i de forskellige beregninger.
Det er svært at give et fornuftigt svar på det udsendte materiale, der virker mangelfuldt og uigennemskueligt. F.eks. kan man ikke se 1 procents besparelse, som er besluttet landspolitisk?
Er inflationsrate indregnet, herunder omkostninger til lønstigninger?
Bestyrelsen er ikke tilfreds med det udsendte forslag.
Det er positivt at afsætte midler til at inklusionsteamet fortsætter.
Besparelse på digitale læremidler er fint, hvis det kan lade sig gøre uden af sænke kvaliteten.
Sammenlægning af sprogklasser og asylklasser. Vi mangler en saglig/faglig forklaring på dette forslag.
Km-takst. Vigtigt at tage vare på plejefamilierne.
Det undrer at hele dagtilbudsområdet ikke er nævn med et ord i det udsendte materiale.
Morten skriver forslag til svar som rundsendes til bestyrelsen inden det endelige svar indsendes.

Busplanen er ikke afstemt med at børnene får fri kl. 13 to dage om ugen. Bussen kører fortsat kl. 14 alle dage. Dette rammer nogle børn der skal vente 1 time og 10 minutter. Der arbejdes videre med at finde en løsning.

Varsel om at der skal tages stilling til om frokostordningen skal fortsætte fra august 2019-juni 2021. Tages op på næste møde.

Der er indvielse fredag d. 31. august kl. 13. Bibbi Mundbjerg fra B&U klipper snoren. Der er sodavand og pølser til alle. Plexus overtager herefter. Arrangementet bruges til PR for området og Dagbladet er inviteret.