Fællesbestyrelsesmøde maj 2020

Referat fra en 21. maj 2019.
Afbud: Pia og Torben

 • Orientering
 • Personale
  Mille er ved at være færdig med praktik og skal tilbage på skolebænken. Hendes sidste dag i Solkær er d. 29. maj. Der kommer først ny pædagogstuderende igen om 1½ år. Vi har søgt om PAU-studerende i efteråret, men har endnu ikke fået tilbagemelding.
  Personalet har nu været igennem DUÅ-kurset og har fået diplomer og champagne! Der endnu en gang vejledning tilbage og der bliver noget evaluering på lederniveau og nogle opfølgningsdage de kommende år. Herudover skal Merete have kurset og Sabina mangler ½ kursus. Nye medarbejdere tilbydes også lynkurser.
  Sabinas orlov er ved at få ende, og hun starter så småt i begyndelsen af juni på nedsat tid.
  Der blev afholdt forældremøde i uge 20 med valg til bestyrelsen. Kristine blev genvalgt og Christina Koldtoft og Tine Højris blev suppleanter.
  Mette Hamann lavede et spændende foredrag om DUÅ og personalet viste film og billeder fra hverdagen.
  Vi har tilmeldt os BMGP, der denne gang bliver et tilbud til 1,2, 3 og 4. klasse.
  Vi er begyndt at planlægge kanotur for klasse 12 og 3. klasse. Det bliver 8.-9. august.
  Borgerforeningen har doneret et legedyr fra Kompan til vores legeplads - en kålorm, der sættes op på den lille legeplads. Samtidig har vi lagt en ansøgning ind ved borgerforeningen om udvidelse af legepladsen ud mod fodboldbanerne.
  Vi mangler plads til de store børn efter at vuggestuen bruger den lille legeplads.
  Vi har lige haft legepladsinspektion. Der er nogle ting, der skal udbedres - bl.a. må vi ikke bruge armgangsstativet på store legeplads før træværk er udskiftet. Der er lavet de første aftaler med Michael om de mest presserende udbedringer, og der laves en plan for resten. Der bliver evt. en dag i efteråret hvor vi beder forældrene om hjælp. Vi vil prøve at ansøge om vindmøllepenge til at lave nyt på legepladsen. Kristina og Annemette vil lave ansøgning.
  Vuggestue og Solstråler arbejder med pirattema. Dette sigter på børnenes personlige udvikling.
  Månelyset laver mange skoleforberedende aktiviteter.
 • Personale
 • Orientering
  Der er mange ting, der skal gøres færdige inden sommerferien. 7. klasse er ved at forberede sidste skoledag som er d. 28/6
  Der er planlagt et minikonfirmandforløb for 3. klasse, 3 gange inden sommerferien. Dette laves i samarbejde med Aase Mølsted.
  Der arbejdes med overgangen fra børnehave til skole.
  Inge er ved at være godt oppe i tid. Det forventes at hun snart er på fuld tid.
  Kirsten er stadigvæk på nedsat tid.
  Der arbejdes med at gøre klar til Aula.
  Planlægningen af næste skoleår er i fuld gang. Der kigges bl.a. på samlæsninger og det nye skema.
  Projekt Kend dit land for 4. klasserne. Børnene kan komme rundt og se seværdigheder i landet på 2 dages tur. Næsten alt er betalt af en fond.
 • Forslag om at søge vindmøllepenge fra borgerforeningen.
  Tilbud på hegn ca. 30.000
 • Frivillig indsats - nogle der vil koordinere?Morten og Torben tager en snak med naboerne og hører hvad de ønsker. Der skal evt. søges vindmøllepenge inden august.
  Bestyrelsen vil samle frivillige, hvis der bliver brug for dette.
 • Hvordan gik programmet for eleverne
  Torsdag var børnene på Tinkerdal naturskole. Børnene var inddelt i 4 grupper med hver sin naturvejleder.
  Fredag var alle på Staby Efterskole. Efterskoleeleverne styrede det rigtigt godt. Erfaringen er, at det er vigtigt at dagene er struktureret i forvejen, så forældre kun skal koncentrere sig om at hjælpe til.
 • Hvad arbejdede lærerne med
  Der er blevet set ind i test-og evaluering. Der er lavet en kladde som senere bliver lagt ud som officielt dokument.
  Der har også været fokus på AKT-drøftelser af at målrette aktuelle behov i løbet af året. Dette bliver ligeledes lagt ud som officielt dokument efter bestyrelsens godkendelse.
  Der er også blevet arbejdet med præsentationsfilmklip til den kommende hjemmeside

Læreplan temaerne skal i større grad blive en del mere blive en del af det daglige læringsmiljø.
Vi er begyndt at arbejde med en evaluerende pædagogisk praksis. Vi har valgt at sætte fokus på garderobesituationen ved middagstid som er en daglig rutinesituation. Alle personaler har fået til opgave at medvirke til at indsamle data, som skal bruges til analyse og udvikling. Det kan være observationer, filmklip, børneinterviews, optælling af hvor ofte børnene beder om hjælp og tidsintervaller. På næste p-møde skal vi sammen drøfte det indsamlede
materiale og prøve at få børneperspektivet med.
Herudover har vi lagt en plan for hvordan vi får formuleret det pædagogiske grundlag. Der er 9 temaer som personalet på skift skal lave oplæg om, hvorefter vi skal have en fælles drøftelse. Der vil komme tilbagemeldinger til bestyrelsen.

 • Hvilke krav har forvaltning og politikere til skolen
 • Hvor langt er vi
 • En samtale om hvilken undersøgelse bestyrelsen ønsker
  Børn og Unge politikken er meget bredt formuleret og giver mulighed for at skoler og institutioner kan udfylde rammerne på deres måde.
  Personale og bestyrelse har arbejdet med formulering af kerneopgaven. Dette er efterfølgen sat i perspektiv i forhold til politikken på LBO-seminaret af personalet.
  Der er formuleret en politisk målsætning på baggrund af politikken: ” I løbet af de næste 2 år vil vi se en stigning i antallet af børn og unge, der oplever sig som en værdifuld del af et eller flere fællesskaber, vi tilbyder.”
  Der forventes at der lokalt laves en måling/ evaluering af dette (baseline). Det er op til skolerne/institutionerne at udvælge hvilken gruppe eller problemstilling, vi vil have i fokus.
  Det foreslås at vi arbejder med Morgensamling med deltagelse af vuggestue- og børnehavebørnene fra Solkær.

Forvaltningen har bedt os om at synliggøre hvordan vi arbejder med førskolegrupperne på kommunens SFH'er. Der har været lavet generelle undersøgelser, der viser at børn i denne periode har et mindre læringstab. Det er derfor vigtigt at det er synligt for alle, hvordan der stadigvæk arbejdes med læringsmål i denne overgangsperiode. Der er stor enighed om at
betingelserne for læring i førskoletiden er rigtigt gode i vores område.

Udskydes til næste møde.

Bestyrelsen fortsætter med de samme poster som hidtil.

 • Skolen står med en ”bod” og Solkær laver også noget – er der nogle bestyrelsesmedlemmer, der hjælper?
  Skolen har en bod med præsentationsvideoer og har også cirkusrekvisitter med.
  Solkær har en bod hvor børnene maler på sten og laver malerier på staffelier. Kristine vil gerne hjælpe med ansigtsmaling.