Fællesbestyrelsesmøde september 2019

Referat fra den 23. september 2019
Afbud: Torben og Pia

 • Orientering
 • Personale
  PA-elev Sara Østergaard starter i praktik 2. oktober. Birna er vejleder.
  Ida Gyldenkærne og Emma Madsen skal i erhvervspraktik i uge 41.
  Der har været stor travlhed og arbejdspres på personalet i Solkær den senere tid. Dette har bevirket at det gode arbejdsmiljø er under pres Der har været afholdt MUS-samtaler med det fastansatte personale og en pædagogisk dag med tid til fordybelse og faglige drøftelser. Morten deltager i næste p-møde i Solkær og der arbejdes videre på forbedring af arbejdsmiljøet.
 • Personale:
 • Orientering
  Tur til Bornholm var rigtig god, selvom der kom meget regn.: De fik set alle de kendte steder og prøvede bl.a. at spille rollespil på Hammershus.
  Børnene opførte sig godt - der var dog lidt udfordringer med brug af telefoner.
  Fagdag. 3.-5. klasse spillede golf i Råsted. Resten af klasserne lavede bl.a. strategi og meditation. Der har været lejrtur til Søndervig for hele skolen. Der blev arbejdet i blandede grupper med bl.a. lagkagefremstilling. Børnene lavede også morgenyoga på stranden.
  Tema om efterår.
  Inge har overtaget ansvaret for elevrådet. Der skal laves konstituering på mandag med afstemning blandt alle elever.
  Valgfag starter med afprøvning i uge 41. Alle fagene kan afprøves på Sønderland og starter rigtigt op i uge 45.
  Der falder enkelte timer ud for de ældste elever i de sidste timer når der er sygdom blandt personalet.

Der er nu opstillet boldkasser og skilte ved multibanerne. Naboerne er varslet om ændringerne.

Det forventes at det starter mandag efter efterårsferien.
Der er sendt information ud til forældrene på skolen om hvordan man skal logge på. Der er stadigvæk mange ting i systemet der ikke er helt på plads men som skal udvikles over tid.
Forslag om at lave åbent hus med tilbud om hjælp til når forældrene skal logge på første gang. (Husk at bruge pc 1. gang).
Børnehave og vuggestue skal også benytte Aula fra uge 43. Tabulex kommer til at ligge som widget i Aula. Det er uvist hvornår BørneIntra bliver lukket, men det skal ikke længere bruges fra uge 43.

24. oktober afholde forvaltningen fælles bestyrelsesaften. Der bliver indslag fra forskellige bestyrelser, der skal virke som inspiration for de øvrige bestyrelser. Vi skal ikke komme med indslag denne gang. Der bliver også et tema om rammer og beføjelser for bestyrelserne.

Skolechefen har udsendt en mail til alle skoleledere, hvor han tilkendegiver en bekymring for, at der samlet set er udsigt til et større merforbrug i indeværende budgetår. Han anbefaler en kraftig opbremsning af forbruget, og vil i den nærmeste fremtid tage samtaler med hver enkelt skoleleder, hvor han ønsker en redegørelse for hvordan man kan spare.

Thomas har lavet en ansøgning om brug af ”vindmøllepenge” til finansiering af ændringer. Der mangler endnu beregninger på hvad ændringerne vil koste.
Michael laver en beregning af materialepriser. Ændringerne kan om alt går vel laves i det tidlige forår hvor der forhåbentligt er frivillige, der kan hjælpe.

Solkærs personale havde en rigtig god dag hvor alle var godt forberedte og engagerede i drøftelserne om det pædagogiske grundlag. Det var godt at have tid til at komme i dybden og vi nåede igennem alle planlagte temaer på dagen. Der var også tid til en gåtur på havnen og lidt hygge.
Der arbejdes på denne måde med at alle får ejerskab til grundlaget. Alle pædagoger har fået opgaver om at lave oplæg til forskellige temaer.
Under drøftelserne om børns leg og børneperspektivet, nåede vi frem til hvor vigtigt det er at begrænse afbrydelser. Vi prøver at lave et forsøg med at have fri spisning om eftermiddagen hvor børnene inden for et bestemt tidsrum selv kan bestemme hvornår de vil spise. (Udmeldes til forældrene)
(Mere om det pædagogisk grundlag kan læses i bilagene)
Dokumentation til stuemøder. Personalet skal lave dokumentation af daglige rutiner til stuemøderne som bruges til fælles evaluering og udvikling. Hanne går i øjeblikket diplommodul om læreplanerne. Hun får en række opgaver, bl.a. praksisopgaver som også involverer kollegerne. Personalet er ved at få oparbejdet et fællesskab omkring kobling af praksis med læreplanerne.
Der er en udfordring i at klæde kolleger på, som ikke har været en del af udviklingen af det pædagogiske grundlag.

Bevægelse i undervisningen.

Ændring af støttetildelingen på skolen. Efterspørgslen fra lærerne passer til udbuddet. Der har været en henvendelse fra en forældre om der bliver givet timer nok.

Efterspørgsel af fast procedure ved start af nye børn i børnehaven.