Fællesbestyrelsesmøde januar 2018

Referat fra en 22. januar 2018.
Afbud: Henriette, Kristine, Merete 

 • Orientering
  Der er håndværkere i gang med at udbedre tagkonstruktionen i Multirummet og omkringliggende lokaler. Det har givet en del gener med indtrængende vand og støj.
  Vi regner med at vuggestuen bliver fyldt op til 1. marts og at vi flytter de sidste 2013-børn til Stjerneskuddet 1. april.
  Børnehaven er blevet udvalgt til at deltage i Teatermøder i Institutionerne hvor Nordisk Teaterlaboratorium-Odin Teatret kommer ud og laver teatersessioner med børnene i løbet af foråret
  Vinterferien: Ingen børn skal passes i Halgård og BUM torsdag og fredag i denne uge.
  Kasper og Kirsten er startet på diplom-modul på VIA der hedder Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen
  Der er aftalt møde i gruppen ”Attraktivt SFH” d. 24. januar.
  Vuggestue og Solstråler. Børnene trives og der er et godt samarbejde mellem stuerne. Der arbejdes med sprog og fælles temaer om tirsdagen. Temaet denne tirsdag er køretøjer hvor der bl.a. bliver besøg af en rigtig traktor. Stjerneskuddet arbejder fortsat med sprog-der er 3 flersprogede børn i gruppen. Der øves sociale kompetencer med afholdelse af the selskab for piger og drengene laver heltetræning med bl.a. sunde slåskampe. Der er en ugentlig gåtur hvor målet er fordybelse. Der laves 2 dage med yoga.
  Månelys arbejder med navne, adresser, familie og bruger Hr. Skæg til flere strategiske øvelser
 • Personale
  Merete er sygemeldt pga. alvorlig sygdom i nærmeste familie.
  Sygdommen er ved at blive udredt og vi får mere at vide om behandlingsforløb i nærmeste fremtid. Kirsten og Birna har overtaget pædagogiske forløb med Månelys og vi bruger Rikke rigtigt meget som vikar. Thomas har overtaget vejlederfunktion med pædagogstuderende
  Mette er startet på nedsat timetal og skal langsomt trappe op. I denne uge skal hun have 12 timer fordelt på 3 dage. Sabina har stadigvæk det pædagogiske ansvar med gruppen og gør det fremragende.
  Der har været meget ”almindelig” sygdom blandt børn og personale og derfor mange vikarer i huset.
 • Personale
  Det har været en lidt omtumlet tid hvor der været pres på for at få fordelt opgaverne. Der er blevet knoklet med at ansætte gode folk.
  Kirsten er startet i 6 klasse og er kommet godt i gang. Dennis er blevet ansat til at dække Malenes timer. Der er lavet aftale om fuld tid de næste 3 måneder, og der overvejes en forlængelse afhængig af hvornår Malene bliver klar.
  Marie Holk har den seneste tid arbejdet i Aases skema og har gjort det rigtigt godt. Aase kommer tilbage på mandag.
  Der skal være forældremøde i 2. klasse d. 30/1 for at styrke samarbejdet alle parter imellem. Morten vil orientere bestyrelsen efter mødet.
 • Møde for kommende 0. klasse og indskrivning 
  Er blevet afholdt i sidste uge. Det bliver en lille klasse. Samtidig er det en større 7. klasse der går ud til sommer, så det får betydning for det samlede børnetal på skolen og dermed for  ressourcetildelingen.
  Forældrene blev på mødet orienteret om at klassen på sigt vil blive lagt sammen med den næste årgang. Nuværende 0. og 1. klasse vil også blive lagt sammen på et senere tidspunkt.
  Der afholdes igen åben skole hvor forældre og venner overtager skolen. Dette sker 3. maj hvor der skal være forskellige aktiviteter på skolen. 4. maj får alle eleverne en dag på Staby Efterskole hvor der også er brug for hjælp udefra. Dette er prøvet tidligere med succes.
  De nævnte dag bliver personalet frigjort til at arbejde med faglig fordybelse.

Der er stor lighed med seneste rapport, der kom for 2 år siden.
Morten har et par kommentarer, som han gerne vil medsende denne rapport.
”Leg på streg.” Projektet er blevet udskudt på Idom-Råsted Skole. Vi vil gerne gøre opmærksom på at det er vigtigt at der bliver lige legemuligheder på alle kommunens skoler, så alle legepladser får en ordentlig standard.
Åben skole. Der er mange tilbud og muligheder i Holstebro By. Vi ønsker tilskud til transport, så børnene i de mindre byer også får mulighed for at benytte de gode tilbud, der er i byen.
Der skal ydermere gøres opmærksom på, at der er kommet brugerbetaling for
Ungdomsskolens tilbud om seksualundervisning- dette skaber yderligere
ulighed, da der også er transportudgifter.
Sygefravær: Tidlig Forebyggende Indsats-projektet har en god effekt på sygemeldte medarbejdere og bør ikke spares væk.

 • Forslag til hvordan vi får opgraderet vores indvendige vedligehold
  Bestyrelsen har følgende holdning: Forældre skal ikke deltage i indvendig vedligeholdelse! Dette er en opgave kommunen skal presses til at ordne.
  Udsmykning og legeplads-projekter kan laves med forældrehjælp i samarbejde med personalet.
  Fælles Forum for Bestyrelserne arbejder på en fælles henvendelse til kommunen om bygningsvedligeholdelse. (Der er møde d. 30. januar)

Gruppen af pædagogstuderende har lavet en undersøgelse med forslag om indførelse af en sund fælles eftermiddags madordning i børnehaven.
Resultatet blev at 9 ikke var interesseret i ordningen og 18 var positive.
Hermed faldt forslaget.
Gruppen har bedt om begrundelser fra de 9 nej-sigere for at blive klogere på hvad det handler om.
En anden del af samskabelsesprojektet har været at få et samarbejde op at stå om etableringen af en madbod. Den er nu blevet bygget af de studerende og skal males sammen med børnene tirsdag. Onsdag skal der fremstilles mad som et samarbejde mellem børn og  pensionister, som så skal sælges senere på dagen. Gruppen afslutter i Solkær med en fremlæggelse af forløbet d. 31. januar kl. 18.

Det samlede resultat for landsbyordningens 2017-regnskab viser i øjeblikket et overskud på 449.624. Dermed holder vi os inden for reglen om at der max.
kan overføres 5% af budgettet til det efterfølgende år og vi kan dermed disponere over pengene i 2018. Det har ikke været et mål at ende med så stort et overskud, men der er en række faktorer der har haft betydning for at det er der vi er endt. Bestyrelsen drøftede fordele/ulemper ved at have så stort et overskud – dette vil Morten også drøfte med skolechefen.
Kort før jul fik vi meddelelse fra dagtilbudschefen om at Solkærs aftale om tilskud af ressourcer til at løse støtteopgaver ophører fra 1. august. Kasper har i en årrække været ansat til at løse disse opgaver- i 2017 har det været 15 timer om ugen. Vi skal i stedet benytte pædagogisk ressourceteam på samme vilkår som kommunens øvrige institutioner. Eneste begrundelse for ændringen er økonomiske grunde.
Vi kigger i øjeblikket på om økonomien kan holde til at alle kan fortsætte i nuværende stillinger, eller om der er en person vi er nødt til at sætte ned i tid.
Personalet i Solkær er varslet om at dette kan blive nødvendigt.

Flyttes til 1. marts.

Tirsdag d. 30 er der møde i Fælles Forum på Idom-Råsted Skole.
Bestyrelsen opfordres til at deltage.