Fællesbestyrelsesmøde juni 2018

Referat fra en 19. juni 2018.

Der har været elevrådsfest med tale, spisning, opgaveløb og dans. Der var god forældreopbakning og det vurderes at festen var en stor succes. Det anbefales at festen udvides til også at være for 4.-5. klasse næste gang.

Formand: Karina Lund Mikkelsen
Næstformand: Kristine Rækby
Fælles Forum Skoler: Annemette Grønbæk Andersen
Fælles Forum Dagtilbud: Henriette Moselund Kappel
Kontakt FOLA Annemette Grønbæk Andersen

 • Orientering
 • Personale
  Merete er fortsat på plejeorlov. Det er aftalt med Sabina at hun fortsætter det næste halve år. Børnegrupperne skifter navne fra 1. august så de ældste Solstråler bliver til Stjerneskud, Stjerneskud bliver til Månelys og de yngste Solstråler hedder fortsat Solstråler. Solstråler og Stjerneskud forbliver i yngste afdeling hvor Mette og Sabina bliver kontaktpædagoger og Hanne V fortsætter som kontaktpædagog for Stjerneskuddet indtil Merete kan tage over.
  Sommerferien: 2 vuggestuebørn, 1 børnehavebarn og 1 SFH-barn skal passes i lukkeugerne.
  MUS samtaler for medarbejderne.
  APV: Der har været afholdt dialogmøde med alle medarbejdere hvor resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen blev gennemgået. Det handlede mest om forandringer i arbejdsmiljø som følge af Masterplanen. Da det snart er 4 år siden at vi etablerede landsbyordningen kom der ikke større ting frem i undersøgelsen. Vi brugte i stedet tiden på at opdatere vores gamle APV-er.
  Biennalen: Børnehaven skal med til åbningen torsdag og SFH skal være med til at male med kridt på p-pladsen.
  Kanotur for store SFH-børn: Der er tilmeldt 4 børn og 2 fædre! Vi arbejder for at få nogle flere med.
  Pædagogtimer i skolen. Den gamle ordning hvor SFH skulle lægge 2 pædagogtimer pr. klasse bortfalder fra det nye skoleår. Birna, Kirsten og Kasper er fortsat med på skolen, men nu skal skolen betale alle timer.
  DUÅ starter i august

Emneugen blev droppet men sommerfesten blev stadigvæk afholdt. Det blev en rigtig god aften med udstillinger fra hverdagen. Der var konkurrencer mellem børn og forældre.
2 klasse arbejder med superhelte. 5. klasse arbejder med amerikansk kultur, 7. klasse laver blå bøger og forbereder sidste skoledag.
Biennale-åbningen skal hele skolen med til. De deltagende skoler skal optræde med musiknumre.
Der har vært afholdt fest for de kommende 0. klassebørn og deres forældre.
Der bliver 7 børn i klassen. De skal slås sammen med den næste 0. klasse når de starter i 2. klasse.
Dialogmøde om APV. Personaleudflugten foregik som kanotur på vandkraftsøen og pizza-spisning til aftensmad. Det var vældigt hyggeligt.
Sammenlæsning mellem 1. og 2. klasse: Der er udsendt information til forældrene i dag.

 • Personale
 • Mad i Plexus
  Der har været gang i prøveordning hvor alle spiser sammen 2 dage om ugen. Det er hyggeligt og der er ro på. Der er endnu ikke udmeldinger fra Plexus om evt. udvidelse af madordningen til også at være tirsdag og torsdag. Skolen vil gerne fortsætte med ordningen. 

Der er overvejelser i personalegruppen om at nedlægge træværkstedet og bruge lokalet som hyggerum forbeholdt SFH-børn. Der mangler et sted hvor de store børn kan være uden at skulle tage hensyn til børnehavebørn. Høvlebænkene kan opsættes på verandaen og værktøjet opbevares i værktøjskasser og tages med ud når det skal bruges.

 • Hvor langt er vi…
  Det går rigtigt godt. A-sport starter med at opsætte banerne mandag d. 25.06 og forventes at være færdig onsdag d. 27.06
 • Festlig åbning d. 28.6 kl.13.00.
  Hver klasse får deres egen bold til åbningen. Der skal klippes 2 røde snore over: en af Borgerforeningen og 1 af skolen. Der bliver pølser og sodavand til alle deltagere. Alle skolebørn og børnehavebørn skal deltage. Alle andre er også velkomne. Rampen opsættes i uge 28.
  Der er lagt rigtigt mange frivillige timer i projektet-kæmpe tak til alle frivillige. Både foreninger og private har doneret penge til projektet også kæmpe tak til dem.
 • Invitation

Tilbagemelding fra mødet med politikere fra B&U: Der var en god stemning på mødet med uformel snak om tankerne om legepladsen på skolen. Politikerne ved godt, at der er behov for penge til lokalområderne. Der er gang i undersøgelser om behovet både for kapacitet og bygninger. Der skal forhandles om den overordnede økonomiske ramme for B&U området med det øvrige byråd. Politikerne blev spurgt om visioner for området og forventninger til frivilligt arbejde. Der var enighed om at det ikke er opgaver for frivillige at vedligeholde bygninger o.l. Der var både en mødedel med politikerne og en besigtigelses- rundtur i lokaler og udearealer.
Der var ikke afvisning af at lave investeringer i legeplads med budgetteret underskud, som betales tilbage over budgetter de efterfølgende år. Udvalget efterlyser de gode historier.

Bestyrelsen må konstatere at der ikke er penge til noget i øjeblikket. Der er dele af nuværende legeplads der trænger til renovering og der er behov for udvikling af ny legeplads.
Der nedsættes et udvalg fra fællesbestyrelsen som skal arbejde med udvikling og fondssøgning. Torben, Annemette A. og Kristine er med i udvalget og Pia vil gerne hjælpe med tegninger. Anne Mette L. undersøger hvad de har gjort i Borbjerg. Gruppen starter efter sommerferien og inddrager elevrådet til ideudvikling.
Genbrugsmarked kan bruges til at lave pr. for Solkær og skole og til at lave indsamling til konkrete projekter.

Der skal ansættes en lærer til skolen. Karina, Kamilla (lærer) og Morten deltager. Herudover deltager Henriette.

 • Fagkalender.
  Bliver lagt på skoleintra.
 • Synlige lektier.
  Der er udarbejdet en fast plan for ugeopgaver for alle årgange, der skal laves udover skoletiden. Det forventes at forældrene hjælper med dette. Herudover skal børnene læse 20 min. om dagen også med forældrehjælp. Herudover kan lærerne give yderligere lektier for (dog ikke dag til dag lektier)
 • Meebook (årsplaner/elevevaluering)
  Skal bruges i det nye skoleår og forældrene kan tilgå disse. Vil øge den faglige synlighed.
 • Fagdage
 • Samtaler (1. obligatorisk – 1. valgfri).
  Herudover kan forældrene altid få en samtale.
 • Test/nationale test.
  2 gange årligt med tilbagemeldinger. Fortæl på forældremøderne om hvordan test bruges som hjælp til dialog og evaluering.
 • Trivselsmålinger.
  Laves hvert andet år
 • Oplæg til Fagligt hæfte samt beskrivelse af skolens formål
  Vigtigt med synliggørelse af fagligheden til forældregruppen. F.eks. en videofilm på skoleintra med oplæg til dialog. Forældremøderne i august kan bruges til information og dialog.

12 børn i vuggestuen (venteliste)
35 børn i børnehaven
29 børn i SFH
110 børn i skolen. 13 går ud af 7. klasse. 7 nye starter i 0. klasse.
2 er blevet visiteret til Storåskolen hvor undervisningen passer bedre til deres udviklingstrin
2 fra nuværende 6. klasse starter i sportsklassen på Nr. Boulevard
1 fra 2. klasse skal starte på Balletskolen
(dette er tilvalg af særlige skoletilbud og ikke et fravalg af Idom-Råsted Skole)
Der bliver ca. 100 børn på skolen i det kommende skoleår.

Børn og Familieudvalget har åbnet op for at skolerne kan afkorte skoledagen med baggrund i vægtige pædagogiske begrundelser.
Forslaget er at Understøttende Undervisning afkortes mandag og fredag for 0-3 klasse, så børnene slutter kl. 13. Forudsætning er at der kommer 2 lærer på i andre timer.
Bestyrelsen bakker op om forslaget.

Næste bestyrelsesmøde afholdes før der skal afholdes klassemøder. Der laves afslutning for Charlotte og Merete på dette møde.