Fællesbestyrelsesmøde juni 2019

Referat fra en 18. juni 2019.
Afbud: Torben

 • Orientering
 • Personale
  I Solstrålegruppen er der mange børn. Det giver lidt udfordringer til aktiviteterne på tematirsdagene. I denne måned arbejdes der med udeleg. Det kommer til at virke som en form for idekatalog som børnene kan bruge til hverdag. De har bl.a. lavet vandleg, bål og insekthotel. Der arbejdes med den styrkede læreplan-både til hverdag og til møder.
  Mille er stoppet og begyndt på seminariet igen. Vi dækker i fællesskab hendes timer ind. Vi laver forberedelse af kanoturen for de ældste børn.
  Der er blevet sejlet prøvesejlads på vandkraftsøen. Her ved tilmeldingsfristens udløb er der 12 tilmeldte børn-måske kommer der enkelte eftertilmeldinger.
  Feriepasning i lukkeugerne: Der er tilmeldt 5 børn til BUM og 3 til Halgård SFH i uge 28, 4 børn til BUM og 1 til Halgård i uge 29, 3 til BUM og 1 til Halgård i uge 30. Hanne F, Rikke og Anette arbejder hver en lukkeuge i BUM.
  Vi følger den årlige tradition og laver en sommerudflugt til Hjerl Hede for alle børnehavebørn og SFH-børn d. 2. juli.
  Børnebal var igen en stor succes.
 • Personale: Nedsættelse i tid, Lydia på Storå fra 1.8.2019. Inge er ved at være på fuld tid igen.
  0. klasse starter som samlet klasse, men bliver næste år slået sammen med 1. klasse. Klasse 12 fortsætter som klasse 23.
 • Orientering: Buskørsel: Er endnu ikke på plads. Der er indsendt ønsker men der er tilsyneladende ikke mulighed for at få det hele opfyldt.
  Evaluering af cirkus i skolen: Der var stor tilslutning i starten, men noget frafald hen af vejen. Nordeafonden har sponsoreret projektet og vil gerne have en evaluering med brug af et professionelt firma. Eleverne og de involverede medarbejdere bliver spurgt. (Ingen udgifter for skolen)
  Alkalær: Er på vej ind i folkeskolen. Malene og Annemette får kursus i det til november.
  Viceledere kommer med i mødeloop (se bilag) med dagtilbudschefen (Søren Buch)
  Førskoleforløbet er afsluttet med en fest på skolen. Børnene er nu  trygge ved at skulle starte i skolen. De har fået skolevenner fra 4. klasse.
  7. klasse har været sammen med eleverne fra Sønderland på tur i skoven Målet er at ryste de kommende klassekammerater sammen. 6 klasse har været til ”fræs” på kasernen. Der er emneuge for hele skolen i denne uge med masser af hygge og aktivitet. Kirsten har lavet en Idom-Råsted Skolesang, der skal fremføres til skolefesten (Overraskelse)
 • Tilbud på hegn ca. 30.000
 • Møde med Henriksens søn.
  Der er aftalt møde på torsdag med deltagelse af Peter Henriksen, fællesbestyrelsen og borgerforeningen.
  Udspillet herfra bliver at der laves en telefonliste over lokale borgere som naboerne kan kontakte, hvis der opstår problemer.
  Der vil blive sendt en opfordring i Kontakt til at alle holder øje med området. Der skal endvidere fortælles om hvilke overvejelser der har ligget bag placeringen, og at der bliver opsat et højere hegn til opfangning af bolde.

Skemaet for det kommende skoleår er udarbejdet og udmeldes lige før sommerferien.

Udsættes med forventet start i uge 43. Begrundelsen er at programmet ikke er helt køreklart fra producentens side. Dette giver mulighed for introduktion på forældremøderne i august. Brugen af Skoleintra, Tabulex og BørneIntra fortsætter indtil videre.

Der er kommet skærpet fokus på elevers fravær. Ved mere end 15% fravær skal skolelederne melde det ind til forvaltningen. Dette kan medføre at forældrene trækkes i børnepenge. Som følge heraf er der lokalt kommet opmærksomhed på måden hvorpå fraværet registreres.

Der er lavet en ny køreplan for underretning. Det nye er at skole/dagtilbudssocialrådgiverne skal inddrages før underretningen laves og forældrene skal inddrages inden den skal sendes. (Undtaget ved vold og overgreb)

 • Mandag d. 26.8.2019
 • Mandag d. 23.9.2019
 • Mandag d. 4.11.2019
 • Mandag d. 2.12.2019

Datoerne for bestyrelsesmøderne blev godkendt.

Henover efteråret vil Solstrålegruppen vokse til 21 børn. Dette giver en udfordring ift. pladsen i afdelingen for de yngste børn, da Solstrålelokalet højest må have 18 børn tilknyttet. Personalet i Solkær har haft en drøftelse af hvordan vi bedst kan løse denne udfordring. Der har været ideer om at lave aldersintegrerede grupper, flytning af SFH til den anden ende af huset, udnyttelse af ungdomsklubbens lokale. Vi har valgt den mindst indgribende ændring som vil være at tilknytte de ældste Solstråler til Stjerneskuddet fra oktober til sommeren 2020. Herefter vil der igen være mulighed for at samle gruppen.

Der er ønske om at Vandkunsten i Solkær skal i gang igen.
Vi skal have undersøgt hvornår fristen for ansøgning af vindmøllepengene er.