Skolens målsætning

Målet for Idom-Råsted Skoles virksomhed er

  • at skolen fremstår som lokalområdets skole, hvor alle børn, uanset forskellige forudsætninger, får lige muligheder for tilegnelse af kundskaber, viden og færdigheder.
  • at eleverne oplever undervisningsformer, som opmuntrer  dem  til at blive aktivt engagerede i - og ansvarlige for deres egen læring.
  • at børnene gennem undervisningen udvikler gode samarbejdsevner til styrkelse af det sociale fællesskab i klassen og i skolen.
  • at børnene får mulighed for at udfolde sig praktisk, musisk og  kunstnerisk i flest mulige fag og pædagogiske aktiviteter.
  • at bidrage til børnenes forståelse af egne og andres kulturelle forudsætninger og for menneskets samspil med naturen.

Forudsætninger, for at målene nås, er

  • at Idom-Råsted Skole er en demokratisk skole, der i hele sin organisation lægger vægt på medbestemmelse og social ansvarlighed.
  • at skolen løser sin opgave i et tillidsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem skolen og hjemmene.
  • at Idom-Råsted Skole indgår som en aktiv del af det omgivende  samfund.
  • at skolen fastlægger klare rammer for børnenes virksomhed, således at børnene påvirkes til hensynsfuld adfærd.
  • at skolen råder over gode, tidssvarende undervisningsmidler, herunder en fortsat udbygning af it.