Fællesbestyrelsesmøde maj 2018

Referat fra en 7. maj 2018.
Afbud: AML

 • Orientering
  Månelys er startet som førskolegruppe og er officielt en del af SFH.
  Samarbejdet med Anne Mette og 0. klasse er begyndt, med en fælles tur til Akela Hytten i dag. Kommunikationen mellem Solkær og Månelys forældrene kan ikke længere foregå på BørneIntra men er erstattet af Tabulex. Det giver lidt tekniske udfordringer i starten.
  DUÅ starter i uge 32 hvor alle personaler på skift er afsted på workshop. Det er 5 landsbyordninger, der skal igennem kursusforløb.
  Der bliver i alt 6 workshop dage i løbet af det kommende skoleår. Der skal laves opgaver imellem workshops, og der bliver individuel vejledning af personalet på institutionerne.
  Vi er i gang med at lave APV (arbejdspladsvurdering) som har fokus på personalets trivsel, set i lyset af de forandringer Masterplanen har medført. Der er planlagt en fælles dialogaften for alle personaler.
  Sommerudflugten for alle børn i Solkær går igen til Hjerl Hede - denne gang d. 3. juli. Vi vil gerne have hjælp fra forældre, der kan tage med.
  Vuggestuen bliver hjemme og laver noget med dagplejen.
  Håndværkerne er startet på at bygge nyt ventilationsanlæg i afdelingen for de små børn.
  De nye Solstråler og Stjerneskud er tilsammen 13 børn til august. Af hensyn til personaleressourcer fortsætter gruppen som 1 samlet gruppe.
 • Personale.
  Merete har ønsket at trække sig fra sin post i fællesbestyrelsen.
  Personalet i Solkær har derfor valgt Hanne Frederiksen som personalerepræsentant for de næste 2 år og Hanne Vestergaard som suppleant.
  Julie Christensen har sidste dag i praktik d. 25. maj og skal derefter på skolebænken for at fortsætte sin PA-uddannelse.
  Nino har vi fået forlænget indtil 28. maj. Han bliver sandsynligvis sendt ud i vikararbejde forinden.
  Louise har sidste dag i Solkær 12. juni.
  Mette er tilbage på sit gamle timetal.
 • Personale
  Malene er startet igen og er i gang med at øge timetallet Lars har fået nye opgaver resten af året
 • Mad i Plexus
  Ny skolemadordning er afprøvet 2 gange. Det har fungeret fint. Der er tilbud om Plexus-mad mandage og onsdage.
 • Tilbagemelding fra klyngemøde
  Vi havde en video med hvor vigtige budskaber blev formidlet. Der var lidt tekniske udfordringer, men stor lydhørhed fra politikerne
 • Tildelingsmodel – nye vinde.
  Der er signaler fra forvaltningen om at der bliver lidt færre midler til LBO'erne og lidt mere til de store skoler. Det hænger ikke sammen med tidligere politiske beslutninger… Morten følger udviklingen og indkalder hvis der er brug for at bestyrelsen reagerer
 • LBO – fælles netværk – hvad rør sig…
  Tildelingsmodellen skal på dagsordenen til næste møde.
  Fælles holdning til forældrearbejde i LBO'erne er blevet drøftet, bl.a. om det er rimeligt at forvente større grad af frivillig indsats i landsbyerne i forhold til Holstebro by
 • 5. kl. forældremøde
  Der har været afholdt møde for at drøfte det fremtidige samarbejde og det sociale klima i klassen. Stor ros fra bestyrelsesrepræsentanterne til Morten, Poul og Malene for håndteringen.
 • Valgdato 14.5.17 – planlægning af aften.
 • Indkomne nye kandidater: Bodil Brask og Rasmus Valentin
 • Hvor langt er vi…
  Der er fuld gang i projektet og jorden er blevet flyttet. Stor indsats fra frivillige, der har knoklet fredag og lørdag. Stor ros til Birgit og Torben for det store arbejde med organiseringen. Projektet tegner rigtigt godt.
 • …og tak

Der har været artikel i Dagbladet om lukning af dele af skolens legeplads.
Der er kommet afslag fra Børn- og Familieudvalget om ansøgning af 500.000 kr. til etablering af ny legeplads. Vi forsøger fortsat at få midler til dette ved kommunen. Der er kontakt til Dagbladet der gerne vil skrive mere som evt. kan medvirke til at lægge politisk pres. Der vil ligeledes blive presset på i LBO-netværk. 

Dagene i sommerhuset gik rigtigt godt. Kirsten var desværre nødt til at melde fra pga. færdselsuheld. Personalet har knoklet igennem begge dage.

 • Lektier – principper
  Fra næste skoleår vil der være 1 ugentlig skriftlig opgave pr. klassetrin. Der er sat tid på hvad der tidsmæssigt skal bruges på opgaven i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og på ældste trin. Herudover er der 20 minutters læsning pr. dag. Der vil ikke være dag til dag lektier, men disse skal planlægges længere frem. December måned bliver lektiefri på den skriftlige del. Lærerne kan selv planlægge udmeldinger og struktur for lektier.
 • Digital dannelse (udvidelse af eksisterende retningslinjer: Måske kan det udgøre behandlingen af forældrehenvendelsen?)
  Ingen brug af computere i frikvartererne. Computerne må kun bruges til det lærerne siger. Musik må gerne bruges, men skal afspilles fra playlister som man har med hjemmefra. Ingen søgning af musik på skolen.
  Spil: Børnene må bruge læringsspil som læreren sætter dem til. Belønning kan godt være spil som ligger i en spillepakke. Der kommer en fælles udmelding til forældrene. Forvaltningen er også blevet bedt om at forholde sig til PC-problematikker.
  Der er fuld opbakning til disse principper i den nuværende personalegruppe
 • Øvrige tilbagemeldinger…
  Der vil blive samlæsning af 1. og 2. klasse i det nye skoleår
  Fortsættelse af samlæsning af timer som det allerede bliver gjort i indeværende skoleår.
  Der kommer fagdage sidste fredag i hver måned, hvor man fordyber sig i et enkelt fag. Det vil være forskellige fag i løbet af året.
  Planlægningskalenderen bliver meget detaljeret det kommende skoleår så det bliver synligt for alle hvad der skal ske.
  Meebook skal i gang det kommende skoleår. 2 superbrugere er til rådighed 
  Dagene på skolen gik supergodt med frivillige hjælpere. Staby Efterskole gjorde det fantastisk godt og havde meget styr på tingene.
  Der var en enkelt udfordring med op låsning af skolen torsdag morgen, som hurtigt blev løst

Onsdag d. 16. maj. Der er udsendt invitation og hængt lister op med opgaver som forældre opfordres til at hjælpe med. Denne gang er der også nogle indendørs dekorations og maleropgaver, bl.a. klatrevæg i Multirum. Vi håber på godt vejr og stor deltagelse, så vi kan få ordnet mange ting.
Der vil blive prioriteret i opgaverne, så vi bliver færdig med de ting, der bliver sat i gang.

Der er bestilt 6 kanoer til turen d. 9.-10. august. Da der er få SFH2 børn er den kommende 2. klasse også inviteret med denne gang. Der efterlyses 4 forældre, der kan tage med, så der bliver en voksen i hver kano. Der er også brug for voksne til at overnatte med børnene ved Tvis Kloster. 

L-Med har drøftet fordele og ulemper ved at have fælles telefon. Formålet skulle være at det for folk udefra var lettere at få kontakt. (Særligt vigtigt i nødssituationer). Der skal kun være automatisk viderestilling mellem kontorerne, og valgmuligheder for kontakt til, skolens kontor, Solkærs kontor, læreværelse, afdeling for små børn og afdeling for store børn.
Det vil kun være i nødstilfælde at personalet hjælper med kontakt til en anden afdeling.

Fællesbestyrelsen har ingen indsigelser.

Se punkt 8.

Fællesbestyrelsen finder det tilstrækkeligt med de nuværende foranstaltninger. Vuggestuebørn færdes på indhegnet legeplads og når de større børn skal ud vil der altid vil være voksne, der først går ud.
Der var forslag om at have et kompresser horn med på legepladsen, som kan bruges som skræmmemiddel.

Ønske om op-shining af skolens hjemmeside. Pia, Charlotte og Annemette går i arbejdsgruppe og kigger på dette.
Ny dato for næste møde med afslutning for afgående medlemmer bliver tirsdag d. 19. juni.