Principper

Principperne er udarbejdet af fællesbestyrelsen

Vores pejlemærker

I Idom-Råsted Skole og Børnehus har vi valgt tre værdier som vi står på. Disse værdier giver os pejlemærker hvorpå vi i fællesskab kan lave en rigtig god opvækst. Det er vigtigt at alle landsbyordningens parter dvs. personalet, børn og forældre stræber efter at støtte op om disse værdier.

Det er vigtigt at alle parter i Idom-Råsted skole og børnehus føler sig som en del af fællesskabet og gør sit bedste for at styrke dette. Et godt fællesskab er en grundsten for trivsel og det hele menneske udvikles i samspil med andre.

”Fællesskab fødes når jeg bliver til os”

Det gør personalet

 • Vægter fællesskabet på grupper og i klasserne højt
 • Vægter et ligeværdigt fællesskab og sammenhold i hele Landsbyordningen højt
 • Arbejder målrettet med gruppernes sociale liv, så alle trives og føler sig som en del af fællesskabet
 • Arbejder på at give barnet værktøjer til selv at løse konflikter
 • Arbejder med at fremme gode relationer – både mellem barn/barn og barn/voksen
 • lærer børnene at møde andre med respekt og forståelse

Det arbejder børnene på

 • Tager hensyn til hinanden og udviser en adfærd, der giver alle i gruppen mulighed for at føle sig som en del af fællesskabet
 • Tager ansvar for hinanden og øver sig i at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Bidrager til og følger fælles samværsregler i gruppen og klassen
 • Deltager positivt i arrangementer/aktiviteter/undervisning

Vores forventninger til forældrene

 • Bakker op om landsbyordningens værdier og handlinger
 • Henvender sig til Landsbyordningen, hvis der er noget, de undrer sig over og ønsker uddybet
 • Holder sig orienteret om Landsbyordningens virke og dagligdag
 • Bakker op om fællesarrangementer
 • lærer børnene til at møde andre med respekt og forståelse
 • Tager del i fællesskabet i landsbyordningen

Trivsel er grundlaget for at barnet udvikler sig personligt, fagligt og socialt. Et af hjørnestene i trivsel er at hvert enkelt barn føler sig tryg og føler sig anerkendt som den man er.

Det gør personalet

 • Arbejder med særligt fokus på tryg start og god overgang
 • Tror på det bedste i barnet og dets handlinger
 • Giver plads til forskellighed inden for givne rammer
 • Bestræber sig på, at alle føler sig set, hørt og forstået
 • Har fokus på det enkelte barns trivsel og samvær med andre
 • Kommunikerer åbent og respektfuldt i en anerkendende tone

Det arbejder barnet på

 • At tage medansvar for egen og gruppens trivsel
 • Accepterer den enkeltes grænser
 • Taler pænt til alle
 • Lytter aktivt, når andre taler
 • Forstår at alle er forskellige

Vores forventninger til forældrene

 • Er gode rollemodeller for deres børn både i tale og handling
 • Medvirker til at alle forældre føler sig som en del af forældregruppen
 • Bidrager til en konstruktiv dialog med alle i landsbyordningen
 • Møder op til forældremøder, samtaler og sociale arrangementer

Det er vigtigt at alle parter i Idom-Råsted Skole og Børnehus bidrager til at støtte op om barnets udvikling, så der opnås den bedste forudsætning for en positiv udvikling både fagligt og menneskeligt. På den måde får barnet lyst til at være på vej til at mestre sit liv.

Det gør personalet

 • Støtter, opmuntrer og anerkender det enkelte barn, så det får mulighed for at udnytte sit potential og opnår tillid til egne handlemuligheder
 • Arbejder for at skabe udvikling for det enkelte barn til at blive så dygtig som muligt
 • Vi møder det enkelte barn, der hvor det er

Det arbejder barnet på

 • Tager de udfordringer op som bliver præsenteret for dem i løbet af dagen
 • Udviser engagement og selvstændighed
 • Er medansvarlig for egen udvikling i skolen
 • I skolen er eleverne parate til at modtage undervisningen når læreren møder klassen

Vores forventer til forældrene

 • Viser engagement for barnets udvikling
 • Støtter op om barnets udvikling i samarbejde med personalet
 • Medvirker til at deres barn bliver selvhjulpen og selvstændig
 • Medvirker til at deres barn får gode arbejdsvaner og lærer at fordybe sig.
 • Sørger for at barnet møder til tiden og er undervisningsparat.

Vores principper

Formål

 • Computer skal ses som et pædagogisk værktøj som skal understøtte den daglige undervisning og fremme læring.
 • I samspillet mellem skole, elever og hjemmet ønsket vi at skabe en kultur omkring mobiltelefoni, hvor alle kan være trygge. Hensigten er, at alle udvikler en bevidsthed om de muligheder og risici, der eksisterer i forbindelse med brug af mobiltelefon og smartwatches.

Computer

 • Alle elever på Idom-Råsted Skole får tildelt deres egen computer, så længe de er elev på skolen.
 • Computerne må betragtes som elevernes egen. Computeren skal behandles varsomt og med respekt – derfor er der følgende retningslinjer.
 • Der må installeres egne programmer på. Hvis den ikke kan anvendes til skolebrug søger læreren for at klientere den. Ingen klistermærker på computeren.
 • 0.-3. klasse opbevarer computer på skolen. Elever med dysleksi kan få tilladelse til at få computeren med hjem.
 • 4.-7. klasse tager computeren med hjem og medbringer den opladet – den transporteres i et udleveret sleeve.
 • Hvis 3. klasse er samlæst med 4. klasse, må 3. klasse tage computeren med hjem fra skole.

Mobil

 • Eleverne må bruge deres mobiltelefon i skoletiden efter aftale med læreren. Ellers skal den være i tasken på lydløs.
 • Mobiltelefonen medbringes på eget ansvar.
 • Mobiltelefonen må ikke bruges til optagelse af film, lyd eller billeder, medmindre det er del af undervisningen og er omfattet af samtykke.
 • Kommunikation mellem elever og forældre i skoletiden skal gå gennem skolens medarbejdere.

Smartwatch

 • Skal være på flytilstand i skole og SFO-tiden. Barnet har ikke smartwatch på i børnehaven.

iPad og PlayStation

 • I børnehaven og vuggestue anvendes iPad til pædagogiske aktiviteter eller børnepauser.
 • I SFO’en arbejdes der med PlayStation og Xbox som pædagogiske aktiviteter som styres af en voksen.

På Idom-Råsted Skole har vi en fælles forståelse af, at det digitale kan gøre en stor forskel for børnene, men også, at det ikke kan afløse det personlige møde, klassedialogen og nærværet mellem mennesker.

Det digitale har således også sine begrænsninger.

Målsætning

Vores målsætning er, at det digitale skal gøre en positiv forskel for børnenes trivsel, læring og fællesskaber.

Digital dannelse

Vi skelner i dagligdagen mellem digital dannelse og digital uddannelse.

Ved digital dannelse forstår vi evnen til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale virkelighed.

Ved digital uddannelse forstår vi digitale kompetencer, der gør, at eleverne kan anvende de digitale muligheder læringsmæssigt.

Computere

Alle elever på Idom-Råsted Skole får tildelt deres egen computer, så længe de er elev på skolen.

Computerne må betragtes som elevernes egen. Computeren skal behandles varsomt og med respekt – derfor er der følgende retningslinjer.

Der må der installeres egne programmer på. Hvis den ikke kan anvendes til skolebrug sørger læreren for at klientere den. Ingen klistermærker på computeren eller andet lignende!

0.–3. klasse opbevarer computer på skolen (Elever med dysleksi kan få tilladelse til at få computeren med hjem, så de kan lave lektier).

4.–7. klasse tager computeren med hjem og medbringer den opladet – den transporteres i et udleveret Sleeve.

Det er kun tilladt at spille spil, som er aldersmæssige lovlige og har læringsmæssigt værdi. Det er lærerens vurdering om et spil har læringsværdi. Ved tilladelse fra lærere, kan det være muligt at høre musik, når der arbejdes i medbragte høretelefoner. YouTube kanaler er ikke tilladte – man kan dog sammen med sine forældre oprette en playliste, der må afspilles fra.

Chatsider må ikke benyttes i skoletiden. Dansk lovgivning skal overholdes.

Der er computerskabe til 0. - 3. klasse.

Frikvarterer

Mobiler skal være i tasken – ingen brug.
Computere er lukket ned – ingen brug.
Morgentid er også mobil- og computerfri.

Forældre

SSP medvirker som minimum på forældremøder på 3. og 4. årgang for at tale om digitale medier.

Elevernes onlineliv er et tema på alle forældremøder fra 3. – 7. klasse. Målene er:

At forældrene tager ansvar for børnenes online-liv.

At forældrene får et ”vindue” – mulighed for at diskutere fælles problemstillinger…

Skolens holdning til sociale medier

Vi ønsker at eleverne skal:

 • have en bevidsthed om, at det er et offentligt rum.
 • vide og forstå, at billeder og beskrivelser af andre personer ikke må offentliggøres, hvis det ikke accepteres (Det er ikke tilladt for elever at dele billeder af hinanden i skoleregi).
 • kende til regler og forstå konsekvenser af adfærd på nettet.
 • forstå forskelligheder mellem online kommunikation og samtaler.

Formål

 • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.
 • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål

 • Fagfordelingen foregår i et tæt samarbejde i skoleleder og lærerteamet. Lærergruppen drøfter samarbejdet i de kommende lærerteam.
 • En lærer bør have så mange timer som muligt inden for samme elevgruppe. Et lærerteam skal dække bredt over skolens fag.
 • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
 • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.

Formål

Opfyldelse af en del af undervisningspligten ved en musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse skal tilgodese elever, der går på musikskole, og elever med særlige idrætstalenter, så de kan dygtiggøre sig og udfolde talent inden for disse områder.

Skolens ansvar

 • Skolen giver som udgangspunkt tilladelse til alle elever, der går på en kommunalt eller statsligt støttet musikskole eller træner idræt målrettet mod og med potentiale til at deltage i sit specialforbunds bedste række inden for sin aldersgruppe på regionalt eller højere niveau.
 • Skolen tilstræber at støtte eleverne, så fritagelsen fra den almindelige undervisning så vidt muligt ikke får faglige eller sociale konsekvenser.
 • Skolen sørger for, at der indgås en aftale mellem forældre og relevant personale, som støtter elevens mulighed for at følge med i skolearbejdet.
 • Skolen, eleven og forældrene evaluerer fritagelsen i fællesskab mindst en gang årligt, eller når skole, elev eller forældre finder anledning til det.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene søger det bedst mulige samarbejde med skolens personale om at sikre, at eleven kan følge med i skolearbejdet.
 • Forældrenes henvendelse om fritagelse til eliteidræt bør vedlægges dokumentation for elevens sportslige engagement i en idrætsforening.

Formål

Fællesarrangementer for børn i landsbyordningen skal bidrage til variation i hverdagen, understøtte børnenes faglige, personlige og sociale udvikling og styrke sammenhængskraften i landsbyordningen.

Landsbyordningens ansvar

 • Vi tilstræber, at mærkedage og højtider markeres og fejres i fællesskab.
 • Vi tilstræber at tilbyde fællesarrangementer med aktiviteter og forestillinger til alle alderstrin.
 • Vi laver hvert år en aktivitetsplan for det kommende skoleår. Planen drøftes i personalegruppen og forelægges fællesbestyrelsen.
 • Skolen skal hvert år gennemføre en eller flere fælles emneuger for hele skolen. Førskolegruppen og evt. børnehaven deltager når det er muligt.
 • Det er intentionen, at der i hvert skoleforløb er en lejrskole i 6. eller 7. klasse.

Ekskursioner og lejrskoler - Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber, at elever og forældre er informerede om planlagte ekskursioner i god tid – både i forhold til praktiske omstændigheder og læringsmål.
 • Vi tilstræber at eleverne bliver aktivt inddraget i planlægnings- og efterbehandlingsfasen
 • Der kan max. opkræves 120 kr. pr. døgn til kost. Lejrskole gennemføres under forudsætning af at størstedelen af de øvrige omkostninger kan betales af indsamlede midler. Skolen betaler de udgifter, der er forbundet med lærernes deltagelse i lejrskolen.
 • For hver tur udarbejdes budget over udgifter inden afrejse. Budgettet skal godkendes af skolelederen. Regnskab afleveres til skolelederen efter turens afholdelse.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner og lejrskoler, når det er relevant.

EKSKURSIONER OG LEJRSKOLER - Forældrenes ansvar

 • Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

Formål

Kommunikationen mellem landsbyordningen og hjem skal sikre, at vi i samarbejde med forældrene tager ansvar for det enkelte barns faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling, så alle børn trives og bliver så dygtige som muligt.

Mål

 • Kommunikationen mellem landsbyordningen og hjem opleves af alle parter som en anerkendende, åben og respektfuld dialog.
 • Det er let for alle forældre at holde sig opdateret på Aula omkring såvel de praktiske som de indholdsmæssige dele af deres barns hverdag.
 • Landsbyordningen orienteres om væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnets trivsel.

Landsbyordningens ansvar

 • Personalet informerer så hurtigt som muligt et barns forældre, hvis der opstår faglige eller trivselsmæssige problemer, herunder fravær.
 • Personalet/ledelsen behandler bekymringer og evt. utilfredshed fra forældre så hurtigt som muligt med henblik på en tilfredsstillende løsning for begge parter.
 • Personalet/ledelsen tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene opfordres til at kontakte personalet via Aula og indenfor åbningstiden.
 • Forældrene holder sig orienteret om deres barns trivsel og udvikling.
 • Forældrene skal som udgangspunkt orientere personalet, hvis der er væsentlige forhold i familien, som har betydning for barnet.
 • Forældre, der er utilfredse med forhold omkring deres barns dagligdag, tager som udgangspunkt direkte kontakt til de involverede medarbejdere med henblik på løsning af problemet. Findes der ikke en løsning på denne måde, retter forældrene som udgangspunkt henvendelse til ledelsen.
 • Forældrene retter som udgangspunkt henvendelse til skolebestyrelsen, hvis de oplever, at principper, værdiregelsæt, antimobbestrategi og ordensregler, som fællesbestyrelsen har fastsat, ikke efterleves.
 • Forældre, der oplever konflikter mellem deres barn og et andet barn, tager så vidt muligt direkte kontakt med det andet barns forældre med henblik på løsning af konflikten. Relevante ansatte på skolen bør inddrages, hvis det vurderes at kunne bidrage til løsning af konflikten.

Forældresamtaler i børnehuset

 • I vuggestue og børnehave afholdes der forældresamtale inden opstart og en opfølgning efter ca. 3-6 mdr.
 • Inden skoleindskrivning tilbydes forældrene en samtale og senere afholdes overleveringsmøde mellem forældre, børnehave, SFO og skole umiddelbart før skolestart.
 • Yderligere samtaler afholdes efter behov.
 • I vuggestue og børnehave anvendes dialogprofilen og overgangsbeskrivelsen fra Hjernen&Hjertet som udgangspunkt for samtalerne.
 • Hvis der opstår bekymring omkring et barn, orienteres forældrene løbende og medinddrages i løsningen af problemet og kontaktpædagogen er tovholderen. 

Skole-Hjem-samarbejde

 • Skole-hjem-samtaler giver forældrene et fyldestgørende billede af barnets faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at evt. faglige og trivselsmæssige problemer opdages i tide.
 • I skolen holdes forældrene orienteret om elevernes faglige og sociale standpunkt ved den årlige skole-hjemsamtale i efteråret.
 • Skole-hjem-samtaler er med til at sikre et samarbejde om, at alle elever udfordres i forhold til deres potentiale gennem fastsættelse af individuelle faglige og sociale mål.
 • Skole-hjem-samtaler sikrer konkrete aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan forældrene kan støtte deres barn i at nå de faglige og sociale mål.

Skolens ansvar

 • Skolen tilstræber at indkalde til skole-hjem-samtaler i tilpas god tid, og at afholde samtalerne, så alle forældre har reel mulighed for at deltage.
 • Skolen vurderer løbende, om der er brug for ekstra skole-hjem-samtaler for en elev.
 • I efteråret udsendes meddelelsesbogen til forældrene. Meddelelsesbogen er et værktøj, som tilpasses i løbet af året.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene tilstræber, at mindst én forælder deltager i skole-hjem-samtalen og forældremøder

Overordnet formål

At give børnene en god skoledag, hvor de er sammen på en aktiv og social måde. Vi tror, at det forstyrrer børn, at de hele tiden er nødt til at forholde sig til de sociale medier, sms, mms med mere. Vi ønsker, at skoledagen kan være et sundt, naturligt break fra dette. Det er i skolen, at børn har mulighed for at lære at indgå på en god måde i sociale relationer.

Retningslinjer

Eleverne er velkomne til at medbringe mobiltelefoner på skolen, hvilket naturligvis sker på eget ansvar

 • Mobilen skal ligge i tasken og være slukket, når eleven er på skolens grund (også når de møder ind om morgenen).
 • I tilfælde hvor læreren / pædagogen giver lov, kan de bruges i undervisningen (Eks. - løb i idræt, filme, tidtagning i madkundskab).
 • Der kan i specielle tilfælde laves individuelle aftaler om, at mobilen må være fremme, hvis læreren / pædagogen skønner, at der er behov for det. Når læreren / pædagogen laver en sådan aftale, skrives det op på tavlen, så alle lærere kan se det.
 • Mobiltelefoner på ekskursioner, lejrskoler, hytteture mm.:
  • Når eleverne deltager i sådanne må det betragtes som undervisningstid, og der skal i hvert tilfælde gives tilladelse fra lærer / pædagog, såfremt mobilen må benyttes. Hvis en familie pga. særlige omstændigheder i hjemmet har brug for, at et barn kan kontaktes på tur, aftales det med den ansvarlige voksne.
 • Skal forældre have fat i deres barn, ringer man til skolen.

Konsekvenser for overtrædelse af retningslinjerne

Hvis en elev bruger sin mobiltelefon i en time uden at have fået tilladelse af læreren eller pædagogen, inddrages mobiltelefonen resten af dagen. Telefonen afhentes på skolens kontor efter endt undervisning den pågældende dag.

Formål

SFO'en skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for børnene og styrke børnene alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål

 • SFO tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
 • SFO tilbyder børnene aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab. Der tilbydes dagligt bevægelsesaktiviteter såvel inde som ude.
 • SFO er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.
 • Personalet i SFO samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.

Når vi cykler med skole og SFO skal eleverne have cykelhjelm og vest på. Barnets cykel skal være indstillet så det passer til barnet hjemmefra.

Formål

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Samlæsning af klasser

Skolen tilstræber at orientere og høre skolebestyrelsen og forældrene så tidligt som muligt, hvis elevtallet eller pædagogiske eller faglige forhold nødvendiggør at klasser skal samlæses.

Elevernes undervisningstimetal

Skolen tilstræber, at undervisningstiden ikke væsentligt overskrider minimumstimetallet.
Folkeskoleloven, § 14b

Skemalægning

 • Skemalægningen har som mål at sikre eleverne en både sammenhængende og varieret skoledag.
 • Skoledagen planlægges under hensyntagen til elevernes behov for pauser og tid til at spise.
 • Skolen tilstræber, at skemaet og evt. skemaændringer er kendt af elever, forældre, skolens medarbejdere, ledelse og relevante samarbejdspartnere.
 • Indskolingsklasserne bør have deres klasselærer hver dag.
 • Klassens ugentlige timer fordeles jævnt over ugens 5 dage.
 • Skolen tilstræber, at skoledagen planlægges, så der er mulighed for aktivitetsbaseret undervisning, ekskursioner og samarbejde med eksterne parter.
 • Der skal være mulighed for at arbejde på tværs af klasserne og for at kunne opbryde grundskemaet for enkelte eller flere dage, sådan at fagdage, ekskursion og fællesarrangementer kan gennemføres

Vikardækning

 • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning.
 • Skolen tilstræber, at vikardækningen så vidt muligt foretages af en lærer, eleverne kender i forvejen.
 • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær.